ในวาระครบรอบ 50 ปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านทันตแพทย์มหิดล “Open House Dent MU” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรม ทันตแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทันตแพทย์ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ และเพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานการแสดงนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ และการแสดงนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment