บุคลากร

นายสุทัศน์ จิตรชื่น

หัวหน้าโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

  ตำแหน่ง นักวิชาการช่างทันตกรรม
โทร 02-200-7687
E-mail : sutas.jit@mahidol.ac.th

ด้านการศึกษา

  นางรัญดา โพนาคา

   ตำแหน่ง นักวิชาการช่างทันตกรรม
โทร 02-200-7688
E-mail : runda.pho@mahidol.ac.th

  นางฤทัยรัตน์ บ่วงนาค

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 02-200-7688
E-mail : ruethairat.bun@mahidol.ac.th


นางสาวศิรินันท์  ชงกุล

  ตำแหน่ง นักวิชาการช่างทันตกรรม
โทร 02-200-7688
E-mail :  sirinan.cho@mahidol.ac.th

  นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา

  ตำแหน่ง นักวิชาการช่างทันตกรรม

โทร 02-200-7688

  E-mail : rungtiwa.nav@mahidol.ac.th

นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย

ตำแหน่งงาน  นักวิชาการศึกษา

โทร 02-200-7688

E- mail :  piyaporn.wat@mahidol.ac.th

นางสาวศิรประภา ต่ายหลี

ตำแหน่งงาน  นักวิชาการศึกษา

โทร 02-200-7688

E- mail :  siraprapa.tai@mahidol.ac.th

ด้านการบริการทันตกรรม

นางสาวรพิรัตน์ จิรัฐระพีร์

ตำแหน่งงาน นักวิชาการช่างทันตกรรม

โทร 02-200-7686

E- mail :  rapirat.jir@mahidol.ac.th

นางสาวชื่นสุข พิพิธภัณฑ์

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 02-200-7686

E- mail : chuensook.phi@mahidol.ac.th

นางสาวศศิภา โคตรภูเขียว

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 02-200-7686

E- mail : sasipa.kot@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐมล ธนะภูมิชัย

ตำแหน่งงาน : ช่างทันตกรรม

โทร 02-200-7686

E-mail : natthamon.tha@mahidol.ac.th

นายชวาล ศิริมนาทร

ตำแหน่งงาน : ช่างทำฟัน

โทร 02-200-7686

E-mail : chawan.sir@mahidol.ac.th

นางสาวลลิตวดี  ตู้ประกาย

ตำแหน่งงาน : ช่างทำฟัน

โทร 02-200-7686

E- mail : tooprakai1@hotmail.com

นางสาวกมลกานต์  จิตเขษมสุข

ตำแหน่งงาน : ช่างทำฟัน

โทร 02-200-7686

E- mail : Prae3313@gmail.com

นางสาวฐิติชญาน์  กิติศรี

ตำแหน่งงาน : ช่างทำฟัน

โทร 02-200-7686

E- mail : Thitichaya.kit@gmail.com

นางสาวรัตนาภรณ์  ปะตินัดตัง

ตำแหน่งงาน : ช่างทำฟัน

โทร 02-200-7686

E- mail : rattanapornpatinadtang@gmail.com

นางสาวเขมจิรา  ทองมีขวัญ

ตำแหน่งงาน : ช่างทำฟัน

โทร 02-200-7686

E- mail : khemjiralove@gmail.com

นางสาวศิริญญา กุลรุ่งโรจน์

ตำแหน่งงาน : พนักงานสถานที่

โทร 02-200-7686

E- mail : sirinya.kul@mahidol.ac.th

นายสมมารถ เกลี้ยงขาว

ตำแหน่งงาน : พนักงานสถานที่

โทร 02-200-7686