ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงาน
โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 : หมายเลขโทรศัพท์ 0-2200-7639
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1 : หมายเลขโทรศัพท์ 02-200-7686
อาคาร 5 ชั้น 3 : หมายเลขโทรศัพท์ 02-200-7688