คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

 

ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

  ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต  จิรจริยาเวช

  ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงฉันทนา   ตุลาพรชัย

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชูเกียรติ    วชิรลาภไพฑูรย์
กรรมการ

  อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปนิดา     ภาวิไล

  กรรมการ

ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ

  กรรมการ

  นายสมเกียรติ  คูหเวโรจนปกรณ์ 

  กรรมการ

 นายสุทัศน์ จิตรชื่น

  กรรมการ

  นางรัญดา โพนาคา

   กรรมการ

  นางฤทัยรัตน์ บ่วงนาค

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ