การเข้าศึกษา

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

1. สอบข้อเขียน วิชาที่สอบ

1.1 วิทยาศาสตร์

1.2 ภาษาอังกฤษ

1.3 หัตถศึกษา

2. สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา และกำลังรอผลการ
สอบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)

3. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มีความประพฤติดี

5. จิตใจ ร่างกายปกติ และไม่เป็นบุคคลตาบอดสี

 

หลักฐานประกอบการศึกษา

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว

2. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
ตามระเบียบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. ใบรับรองแพทย์

7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับ กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

1. สอบข้อเขียน

2. สอบสัมภาษณ์

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา

1. ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม จากโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มีความประพฤติดี

5. จิตใจและร่างกายปกติ

6. ไม่เป็นบุคคลตาบอดสี

 

หลักฐานประกอบการศึกษา

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อย

2. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากต้นสังกัด (อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ)

4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรสแล้ว)

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาทะเบียนบ้าน

7. ใบรับรองแพทย์

8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกฉบับ กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง