การรับสมัครเข้าศึกษา

กลับสู่หน้าหลัก

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง หลักสูตร 2 ปี)

  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
  • เพศชาย – หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)
  • ร่างกายแข็งแรง และปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาและประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง
  • สามารถปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียนข้อบังคับของโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรณีเทียบโอน

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) จากสถาบันสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือทันตแพทยสภารับรองและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 5 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)

เงื่อนไขในการขอเทียบโอนรายวิชา
1.เกรดของแต่ละรายวิชาที่ขอเทียบโอน จะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
2.รายวิชามีเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ครอบคลุมหรือเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต
3.การเทียบรายวิชา ทำได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา

  • สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป
  • สอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาการศึกษา

การศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 4 ปี

ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA101 ทันตวิภาคศาสตร์และวิทยาระบบบดเคี้ยว 1
DTDA102 วัสดุทันตกรรม 1
DTDA103 ทันตกรรมหัตถการ 1
DTDA106 ทันตกรรมประดิษฐ์ 1
DTDA107 เวชศาสตร์ช่องปาก 1
DTDA110 ทันตกรรมสี่หัตถ์ 1
DTDA114 ปริทันตวิทยา 1
DTDA115 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
DTDA116 ทันตสุขศึกษาสำหรับชุมชน 1
DTDA119 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมหัตถการ 1 1
DTDA120 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 1
DTDA121 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมประดิษฐ์ 1 1
DTDA122 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานปริทันตวิทยา 1 1
DTDA123 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมชุมชน 1 1
DTDA124 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมวิทยาระบบบดเคี้ยว 1
DTDA125 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานเวชระเบียน ตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน 1
DTDA132 การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางทันตกรรม 2
DTDA133 ศัลยกรรมปริทันตวิทยา 1

รวม

19

 

 

ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA104 ทันตกรรมเด็ก 1
DTDA105 ทันตกรรมจัดฟัน 1
DTDA108 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2
DTDA109 ทันตรังสีวิทยา 1 1
DTDA111 ภาษาอังกฤษ 1 1
DTDA117 ภาษาอังกฤษ 2 1
DTDA XXX เลือกเสรี 1
DTDA126 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมหัตถการ 2 1
DTDA127 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมชุมชน 2 1
DTDA128 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 1
DTDA129 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมจัดฟัน 1 1
DTDA130 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมเด็ก 1 1
DTDA131 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตรังสีวิทยา 1 1
DTDA134 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานปริทันตวิทยา 2 1
DTDA135 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมประดิษฐ์ 2 1
DTDA136 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 1

รวม

17

ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA201 จิตตปัญญาศึกษา 1
DTDA202 ทันตรังสีวิทยา 2 1
DTDA203 หลักระบบการบริหารงานจัดการขั้นพื้นฐาน 1
DTDA206 การพัฒนางานในวิชาชีพ 3
DTDA207 ทันตกรรมเด็กพิเศษ 1
DTDA208 ทันตกรรมชุมชนและระบบทันตสาธารณสุข 1
DTDA209 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมพร้อมมูล 1 1
DTDA210 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  2 2
DTDA211 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมจัดฟัน  2 2
DTDA212 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมเด็ก 2 1
DTDA213 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตรังสีวิทยา  2 1
DTDA214 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานสนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรม 1 1

รวม

16

ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
DTDA204 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางทันตกรรม 1
DTDA205 คอมพิวเตอร์และการใช้งาน 1
DTDA215 ทันตกรรมผู้ป่วยพิเศษ 1
DTDA216 ทันตกรรมรากเทียม 1
DTDA217 ฝึกประสบการณ์ งานผู้ช่วยทันตแพทย์ 1
DTDA218 จิตวิทยา 1
DTDA219 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  3 1
DTDA220 ภาษาอังกฤษ 3 2
DTDA221 ภาษาอังกฤษ 4 2
DTDA222 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมรากเทียม 1
DTDA223 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมเด็ก  3 1
DTDA224 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานสนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรม  2 1
DTDA225 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตกรรมพร้อมมูล  2 2
DTDA226 การฝึกปฏิบัติงานช่วยงานคลินิก :  งานทันตรังสีวิทยา 3 1
DTDA XXX เลือกเสรี 1

รวม

18

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาต้องสอบผ่านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร

คุณวุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ “ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง” เมื่อเข้าทำงานในส่วนราชการ อาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 – 11,930 บาท

การประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1.ส่วนราชการ โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยต่างๆ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐวิสาหกิจ
2.ภาคเอกชน เช่นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป และคลินิกทันตกรรมต่างๆ

ระยะเวลาการรับสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง เปิดรับสมัครในช่วงเดือน มกราคม ของทุกปี

สมัครทาง web site : https://dt.mahidol.ac.th หรือ https://dtedu.dt.mahidol.ac.th

ที่พัก

  • โรงเรียนไม่มีหอพักสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์