ภารกิจหน่วยงาน

 

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ดูแล บริหาร จัดการเรียนการสอน สวัสดิการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) ดังนี้
1. รับเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง
2. ลงทะเบียนเรียน จัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษา
3. จัดทำแผนการเรียน ตารางเรียน ตารางฝึกปฏิบัติ ตารางการฝึกปฏิบัติการคลินิก ตารางกิจกรรมนักศึกษา
4. ดูแล บริหาร จัดการเรียนการสอน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเชิญสอน สถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติ อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน กิจกรรมและสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา บันทึกการลา ขาดของนักศึกษา
5. จัดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
6. ดำเนินการ จัดเตรียมเอกสารประชุมต่างๆ เพื่อพิจารณาผลการศึกษา ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาของนักศึกษา
7. ประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา และการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
8. ดำเนินการ ประสานงาน จัดพิธี และ กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร และของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น งานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา พิธีไหว้ครู งานวันทันตสาธารณสุข งานเพื่อฟันที่คุณรัก ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อชีวิตที่ยังมีความหวัง งานกีฬาสีสัมพันธ์ พิธีปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาฯ งานวันมหิดล และ sport day
9. ดูแล ประสานงาน สวัสดิการของนักศึกษา เช่น การตรวจฟัน การตรวจและฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ ขอการผ่อนผันเกณฑ์ทหาร การตรวจสุขภาพ
10. ประเมินหลักสูตร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)
11. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)
12. ดูแล ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงานธุรการของโรงเรียนฯ เช่น ด้านงานแผนและงบประมาณ ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านงานคลัง ด้านสารบรรณ