ติดต่อเรา

หน่วยโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัดสำนักงานการศึกษาและวิชาการ งานบริหารงานการศึกษา
อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1
เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7638 โทรสาร 02-200-7683