ติดต่อเรา

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัดสำนักงานการศึกษาและวิชาการ งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา
อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1
เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7638