วิสัยทัศน์

          โรงพยาบาลทันตกรรมที่ได้รับมาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

  1. บริบาลทางทันตกรรมที่เป็นเลิศได้มาตรฐานสากล
  2. พัฒนาองค์กรภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. การให้การบริบาลป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพทางทันตกรรม
  2. สนับสนุนการจัดการศึกษาของนักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

  1. บริบาลทางทันตกรรมที่เป็นเลิศได้มาตรฐานสากล

– ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

– พัฒนาระบบบริการให้ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล

– พัฒนาบริการเฉพาะกลุ่ม(ผู้สูงอายุ/เด็ก/ผู้ป่วยเด็กพิเศษ/ผู้ป่วยรักษาคลองรากฟันด้วยกล้อง Microscope/Dentofacial deformity)

  1. พัฒนาองค์กรภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน

– การบริหารงบประมาณและการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ