รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร


อาจารย์ทันตแพทย์ปริย แก้วประดับ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

ทันตแพทย์นที นนท์ภาษโสภณ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ

ทันตแพทย์หญิงมณฑา เลาหศรีสกุล

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือ


ทันตแพทย์หญิงศิริกาญจน์  เจนวัฒนาเวช 

ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมระบบค่าตอบแทน

คลินิกทันตกรรมพิเศษ

ทันตแพทย์หญิงพันธิภา ลาภปริสุทธิ

หัวหน้างานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร

นางสาวเพ็ญสินี วิพัฒน์ครุฑ

หัวหน้างานบริหารและธุรการโรงพยาบาล

นางสาวชนิดา แสงเขียว

หัวหน้างานบริการคลินิก