ข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ (ปีงบประมาณ/ครั้ง)

  • จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ

จำนวนผู้ป่วยใน (ปีงบประมาณ/ราย)

  • จำนวนผู้ป่วยใน

จำนวนวันอยู่โรงพยาบาล (Patient Day) ของผู้ป่วยในท้้งหมด (ปีงบประมาณ/วัน)

  • จำนวนวันอยู่โรงพยาบาล (Patient Day) ของผู้ป่วยในท้้งหมด