การบริการ

คลินิกที่ให้บริการในโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ประกอบด้วย คลินิกทันตกรรมระบบบริการและคลินิกการเรียนการสอน ซึ่งคลินิกทันตกรรมระบบบริการจะให้บริการงานทันตกรรมทั่วไปและงานทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา โดยอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา เปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์

คลินิกทันตกรรมระบบการเรียนการสอนจะให้บริการงานทันตกรรมเฉพาะทาง โดยมีอาจารย์ทันตแพทย์และนักศึกษาหลังปริญญา จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษาโรคในช่องปาก รวมถึงการให้บริการทางทันตกรรมที่ซับซ้อน โดยมุ่งเน้นให้การบริการผู้ป่วยแบบองค์รวม (Comprehensive care) ครบวงจรและรองรับการส่งต่อจากคลินิกและโรงพยาบาลข้างเคียง

โดยเน้นการให้การรักษาทางทันตกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไป และชาวต่างชาติ

การให้บริการ

จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-16.00 น. * ยกเว้นวันพุธบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. เบอร์ 02-8496600

คลินิกที่เปิดให้บริการ
คลินิกทันตกรรมทั่วไปและวิทยาระบบบดเคี้ยว
คลินิกทันตกรรมพิเศษ
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
คลินิกทันตกรรมเด็ก
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
คลินิกทันตกรรมหัตถการ
คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก
คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
คลินิกทันตกรรมสหสาขาและศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

 

เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-16.00 น.

คลินิกที่เปิดให้บริการ – คลินิกทันตกรรมพิเศษ