บุคลากรหน่วยเวชระเบียน
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
นางสาว ชมพูนุท กิตติกุล หัวหน้าหน่วยเวชระเบียน
นางสาว นพรัตน์ ปัททุม ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
นางสาว กรองสุรางค์ เอื้อรุจิรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
นาง เจริญ ศรีตาแสน พนักงานบริการ
นางสาว แก้วกัลยาณ์ อิทธิวรพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
นางสาว นิราวัณย์ นันทศรี ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
นางสาว อนุสสรา บำรุงจิตต์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
นาง จันทร์วิภา แก้วภูมิแห่ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
นางสาว วราภรณ์ หมั่นการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาว วีรยา กุลรุ่งโรจน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาว ภัทนะรินทร์ ธนทรัพย์บุรโชติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาว สิริโสภา สร้อยทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาว ศรัณยา จันตาราม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นาย ประวิทย์ พลเมืองดี พนักงานธุรการ
นาย กฤษดา มั่นวิชาชัย พนักงานธุรการ
นางสาว ทิภาพร ประตาทะโย พนักงานธุรการ
นางสาว นงลักษ์ มาลัยทอง พนักงานธุรการ
นาย ศุภชัย ผลบูรณ์ พนักงานธุรการ
นางสาว พรไพลิน สุขมาก พนักงานธุรการ
นางสาว วรยา แม่นแต้ม พนักงานธุรการ