ขั้นตอนการให้บริการ

 

ผู้ป่วยใหม่

ผู้ป่วยเตรียมเอกสารติดต่อลงทะเบียนผู้ป่วยได้ที่ หน่วยเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1

**หมายเหตุ หน่วยเวชระเบียนเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วย ดังนี้

**ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ช่วงเช้า) เวลา 7:30 – 11:00 น. (ช่วงบ่าย) เวลา 13:00 – 15.00 น.**

** ยกเว้นพุธบ่าย ปิดให้บริการ **

**นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16:30 -18:30 น. **

** เสาร์-อาทิตย์ เวลา 7:30 – 15:00 น. **

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

• บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร /เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจาตัว 13 หลัก

• สำหรับผู้ป่วยเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้ใบสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของเด็กหรือบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตร /เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจาตัว 13 หลัก