การให้บริการ

 

การให้บริการมี 2 ระบบ ดังนี้

 

1. คลินิกระบบการเรียนการสอน (คลินิกกลาง และคลินิกเฉพาะทาง)

ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอน โดยนักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ฝึกหัดเฉพาะทางโดยการควบคุมดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์ เบิกค่ารักษาได้บางส่วนตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด ระบบคิวการให้บริการรักษาเป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด อัตราค่าบริการตามระบบการเรียนการสอน

 

เวลาให้บริการ

 

2. คลินิกระบบค่าตอบแทน (คลินิกทันตกรรมพิเศษ)

ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม โดยทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์เฉพาะ และอาจารย์ทันตแพทย์ ในทุกสาขาวิชา เบิกค่ารักษาได้บางส่วนตามระเบียบและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด สามารถนัดวันเวลาให้บริการตามที่ผู้ป่วยสะดวก อัตราค่าบริการตามระบบค่าตอบแทน ใช้อัตราเดียวกัน ทั้งในและนอกเวลาราชการ เวลาให้บริการ

เวลาให้บริการ