แนะนำหน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม

 

หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม อยู่ภายใต้การกำกับของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 ด้วยเป้าหมายเพื่อดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ รวมถึงผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ให้ประชาชนเหล่านั้นมีโอกาสได้เข้ารับบริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาสุขภาพทางช่องปากอย่างสะดวกมากขึ้น