ภารกิจหน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 

1. นำนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จากคณะกรรมการและอนุกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพสู่มาตรฐานชั้นนำมาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และสื่อสารและประสานงานกับภาควิชา/สำนักงาน/คลินิก/หน่วยงาน

2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการในภาพรวม ของคณะฯ

3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลประจำปี เพื่อให้ความรู้ สื่อสารแนวปฏิบัติ แก่คลินิก/หน่วยงาน

4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

5. นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพคลินิก/หน่วยงานต่อผู้บริหาร ในรูปแบบต่าง ๆ

6. รวมเอกสาร ระเบียบปฏิบัติ แนวปฏิบัติ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย จากคลินิก/หน่วยงานต่าง ๆเสนอผู้บริหาร และทำหน้าที่กำหนดรหัส ลงทะเบียนกำกับในเอกสารคุณภาพเพื่อใช้ในระบบโรงพยาบาล

7. จัดกิจกรรมการทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้เอกสารมีการตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือ ยกเลิก ในทุกปี

8. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคลินิก/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย