บุคลากร

 

  • ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 5 คน
  • ช่างทันตกรรม 3 คน
  • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน