ติดต่อเรา

 

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ซอยโยธี  แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรสายตรง 02-2007775
มือถือ 090-1970084