การให้บริการ

 

  • บริการเครื่อง Intraoral Scanner
  • บริการถ่ายภาพในช่องปากและนอกช่องปาก
  • บริการห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อออกแบบงาน
  • บริการรับทำชิ้นงานแลปโดยช่างทางทันตกรรม