สรุปความพึงพอใจ ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม ของคลินิก/หน่วย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ก.ค. – ธ.ค. 62)

  • คะแนนความพึงพอใจ (ก.ค. – ธ.ค. 62)

(ม.ค.-มิ.ย.62)

  • คะแนนความพึงพอใจ (ม.ค.-มิ.ย.62)

(ก.ค.-ธ.ค.61)

  • คะแนนความพึงพอใจ (ก.ค.-ธ.ค.61)

หมายเหตุ : คะแนนความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน