โรงพยาบาลทันตกรรม

ประวัติความเป็นมา

ประวัติโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในปี พ.ศ. 2537 คณะทันตแพทยศาสตร์ ในสมัยที่คณบดีศาสตราจารย์คลินิกทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์  ได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมทุกสาขา โดยอาจารย์ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานของทันตแพทย์  นักศึกษาทันตแพทย์  นักศึกษาช่างทันตกรรมและนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ทั้งระดับก่อนปริญญา ปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรทางทันตสาธารณสุข นอกจากนี้ยังเป็นฐานการวิจัยทางคลินิกและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม และเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติซับซ้อนที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่น ซึ่งที่ผ่านมาคณะได้แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม ทำหน้าที่บริหารจัดการคลินิกและหน่วย ดังนี้

ชื่อ-สกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงวรรณา  สุชาโต พ.ศ. 2537-2540
ศาสตราจารย์คลินิก ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์  สุทธเสถียร พ.ศ. 2540-2543
ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์ พ.ศ. 2543-2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ พ.ศ. 2547-2550
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย พ.ศ. 2551-2554
ศาสตราจารย์คลินิก ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์  สุทธเสถียร คณบดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พ.ศ. 2555-2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประดิษฐ์  เรืองรองรัตน์ พ.ศ. 2557-2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พีรพงศ์  สันติวงศ์ พ.ศ. 2559-2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

 

และในปี พ.ศ.2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานในคณะทันตแพทยศาสตร์และเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  ในโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีสถานะเทียบเท่าภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติโครงสร้างจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ต่อมาในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงใช้ชื่อโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี พ.ศ.2550 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 17 ชั้น ซึ่งภายหลังอาคารดังกล่าวก่อสร้างเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2554 โรงพยาบาลทันตกรรมจึงได้ย้ายเข้าและเปิดให้บริการคลินิกและหน่วยภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา