โรงพยาบาลทันตกรรม

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :: ส่วนกลาง 0-2200-7777

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

  สายตรง ภายใน สถานที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 0-2200-7761 7761  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 11

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1 0-2200-7762 7762
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2 0-2200-7763 7763
องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ 1034
ส่วนประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล 0-2200-7792 7792,1002
งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร
หน่วยบริการสุขภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ 1919 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยเภสัชกรรม 0-2200-7678 1015,7678 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม

ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม

(ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์)

ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

0-2200-9912

 

9912

9954-5

 

9903

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 9

หน่วยควบคุมการติดเชื้อ 0-2200-7794 1018,7794 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10
หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

ห้องสำนักงาน

ห้องล้างทำความสะอาดเครื่องมือ

ห้องจัดชุดเครื่องมือสะอาด

ห้องรับเครื่องมือปราศจากเชื้อ

สำนักงานห้องบริการผ้า

ห้องรับผ้าปนเปื้อน

 

 

1010

1008

1009

1011

1037

7556

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น B1

หน่วยเวชระเบียน

 

จุดชำระเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7797

 

1020-5

 

9935

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 1

หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ 0-2200-7727 7727,1111
หน่วยคลังผู้ป่วย 0-2200-7798 1027 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
หน่วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1035 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
งานบริการเพื่อการเรียนการสอน / งานบริการเพื่อพึ่งตนเอง
หน่วยห้องผ่าตัด

สำนักงาน

0-2200-9915

9915

9922

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 10

หน่วยผู้ป่วยใน

หัวหน้าหน่วย

เคาน์เตอร์พยาบาล

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 1

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 2

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 3

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 4

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 5

 

 

1006

9928-9

9941

9942

9943

9944

9945

หน่วยวิสัญญีวิทยา 0-2200-7795 7795,7766
หน่วยทันตกรรมชุมชน 0-2200-7656 7656 อาคารพรีคลินิก ชั้น 1

 

  สายตรง ภายใน สถานที่
งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล 0-2200-7767 7767,1031 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม 0-2200-7768 1033 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
หน่วยธุรการ 1003,1032,7793,7796 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
ห้องตรวจร่างกาย 7766 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10

 

หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

 

หัวหน้าหน่วย

0-2200-7736-8

(Fax.0-2200-7735)

0-2200-7739

7735-6

 

7739

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 9

คลินิกต่างๆ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

  สายตรง ภายใน สถานที่
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7799

(Fax.0-2200-7751)

2222-35

2236

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 2

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

 

0-2200-7770

090-197-0092 (มือถือ)

2237-42

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0-2200-7771 2246-8
คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร  

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)   

ห้อง Supply

0-2200-7777

(Fax.0-2200-7752)

3333-4

3340

3337

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 3

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7773

3341-5

3346

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

ห้องสำนักงาน

0-2200-7774

3352

3340

3347

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ห้องสำนักงาน

ห้องแลป

0-2200-7775

3353

3354

3355

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7776

(Fax.0-2200-7753)

4444-54

4455

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 4

 

คลินิกทันตกรรมเด็ก

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7778

4456-61

4462

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

0-2200-7779

 

 

4464

 

 

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7557

(Fax.0-2200-7754)

5555-60

5561

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 5

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7575

5562,7575

5568

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7666

5569-70,5575

5561

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

ห้องจ่ายผู้ป่วย

ห้อง Supply

0-2200-7746

0-2200-7702

7746

7702

5576

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7667

5578-9,5583,7667,7685

5584

คลินิกกลาง

หัวหน้าคลินิก

คลินิกกลาง 1

คลินิกกลาง 2

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7676

(Fax.0-2200-7756)

6667

6675

6673

6666

6668-9

6680

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 6

คลินิกทันตกรเทพรัตน์ 0-2200-7979 7979 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 8

Prestige  Clinic

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

 

0-2200-7878

8880-4

8885

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7887

(Fax.0-2200-7757)

9901-10

9911

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 9