เครื่องมือและอุปกรณ์

 

  • มีเครื่องมือการรักษารากฟันที่ทันสมัยและมีกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคลองรากฟันที่ยุ่งยากซับซ้อน