การให้บริการ

 

1. งานรักษาคลองรากฟันทั่วไป

2. งานรักษาคลองรากฟันที่มีความซับซ้อน (ที่จำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์)

3. งานผ่าตัดปลายราก