แนะนำคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ให้บริการทันตกรรมด้านการรักษาคลองรากฟัน และศัลยกรรมรากฟัน โดยคณาจารย์สาขาวิทยาเอ็นโดดอนติกส์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาเอ็นโดดอนติกส์จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(นานาชาติ) และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตรโดยแบ่งเป็นคลินิกระบบการเรียนการสอน เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันพุธบ่าย)โดยบริการผู้ป่วยในคิวของโรงพยาบาลที่ต้องรับการรักษาคลองรากฟัน ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการส่งต่อมา และให้คำปรึกษาในการวินิจฉัยโรคทางเอ็นโดดอนติกส์และแผนการรักษานอกจากนั้นทางคลินิกฯ จะมีคลินิกระบบค่าตอบแทนซึ่งให้บริการผู้ป่วยในระบบค่าตอบแทน เปิดให้บริการตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์มีเก้าอี้ทำฟันทั้งหมด 24 ตัว มีเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์สำหรับในงานรักษาคลองรากฟันที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เช่นการสำรวจหาคลองรากฟันที่ตีบตัน การรื้อเครื่องมือหัก การซ่อมรอยทะลุในคลองราก หรืองานศัลยกรรมรากฟัน เพื่อรองรับการให้บริการงานรักษาคลองรากฟันที่ซับซ้อนในผู้ป่วยทั้งจากภายในโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และส่งต่อมาจากหน่วยงานอื่น