• 6

 • คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

 • คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

 • คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

แนะนำคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกรในเวลาราชการ

งานบริการเพื่อการเรียนการสอน
  • เป็นคลินิกการเรียนการสอนเกี่ยวกับรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกรของนักศึกษาทันตแพทย์ปี4, 5, 6
   นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ และนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์รังสีทันตแพทย์
  • สนับสนุนงานวิจัยและผลิตผลทางวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย
  • ให้บริการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่องปากและใบหน้าขากรรไกร อันได้แก่ถ่ายภาพรังสีในปากด้วยระบบดิจิทัล
   • – ถ่ายภาพรังสีในปากด้วยระบบดิจิทัล
   • – ถ่ายภาพรังสีนอกปากด้วยระบบดิจิทัล
   • – ถ่ายภาพรังสี 3 มิติ 3D Cone beam Computed Tomography (CBCT) (กรุณาโทรนัด CT ล่วงหน้า ที่เบอร์ 0-2200-7773)

เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัย วางแผนการรักษา ตลอดจน ติดตามผลการรักษาทางทันตกรรม

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันพุธบ่ายและวันหยุดนักขัตฤกษ์