บุคลากร

 

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมเด็ก จำนวน 14 ท่าน

อาจารย์พิเศษ จำนวน 12 ท่าน

ผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม จำนวน 33 คน

นักการ จำนวน 2 คน