ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรมเด็ก

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2200-7555 ต่อ 4456

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0-2200-7778

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4456

หมายเลขโทรศัพท์ จุดชำระเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน) 02-200-7777 ต่อ 4462