ขั้นตอนการให้บริการ

 

ระบบการเรียนการสอน

สำหรับผู้ป่วยใหม่

• กรอกแบบลงทะเบียนเพื่อทำแฟ้มประวัติที่แผนกเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1  เมื่อได้แฟ้มประวัตินำกลับมายื่นที่เคาน์เตอร์คลินิกทันตกรรมเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4

• ติดต่อรับบัตรคิวตรวจกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิกทันตกรรมเด็ก

  • รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-10.30 น.
  • รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น.

• รับแบบกรอกประวัติทางการแพทย์และทางทันตกรรม

• รอเรียกตรวจ/รับการรักษาหน้าคลินิกทันตกรรมเด็ก

• เมื่อรักษาเสร็จสิ้น รอชำระเงินค่ารักษาและรับใบนัดหมายครั้งต่อไป

 

สำหรับผู้ป่วยเก่า (นัดหมาย)

• ผู้ป่วยที่นัดหมายกับ นศ.ทพ.ปี 5,6 ยื่นบัตรนัดที่คลินิกทันตกรรมเด็ก

• ผู้ป่วยที่นัดหมายกับนักศึกษาหลังปริญญา ยื่นบัตรนัดที่คลินิกทันตกรรมเด็ก

• รอเรียกรับการรักษาหน้าคลินิกที่ยื่นบัตรนัด

• เมื่อรักษาเสร็จสิ้น รอชำระเงินและนัดหมายหน้าคลินิกที่รับการรักษา

 

สำหรับผู้ป่วยเก่า (ไม่ได้นัดหมาย)

• ยื่นบัตรเพื่อรับบัตรคิวรักษากับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิกทันตกรรมเด็ก

– รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-10.30 น.

– รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-14.30 น.

• รอเรียกรับการรักษาหน้าคลินิกทันตกรรมเด็ก

• เมื่อรักษาเสร็จสิ้น รอชำระเงินค่ารักษาและรับใบนัดหมายครั้งต่อไป

 

ระบบค่าตอบแทน

สำหรับผู้ป่วยใหม่

• กรอกแบบลงทะเบียนเพื่อทำแฟ้มประวัติที่แผนกเวชระเบียน เมื่อได้แฟ้มประวัตินำกลับมายื่นที่

เคาน์เตอร์คลินิกทันตกรรมเด็ก

• รับบัตรคิวตรวจ/รักษากับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิกทันตกรรมเด็ก

– วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-19.00 น.

– และวันเสาร์เวลา 08.00-10.00 น

• รับแบบกรอกประวัติทางการแพทย์และทางทันตกรรม

• รอเรียกตรวจ/รับการรักษาหน้าคลินิกทันตกรรมเด็ก

• เมื่อรักษาเสร็จสิ้น รอชำระเงินค่ารักษาและรับใบนัดหมายครั้งต่อไป

 

สำหรับผู้ป่วยเก่า

• ผู้ป่วยที่นัดหมายยื่นบัตรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาที ที่เคาน์เตอร์คลินิกทันตกรรมเด็ก

• ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมาย รับบัตรคิวที่เคาน์เตอร์คลินิกทันตกรรมเด็ก

– วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-19.00 น.

– และวันเสาร์เวลา 08.00-10.00 น.

• รอเรียกรับการรักษาหน้าคลินิกทันตกรรมเด็ก

• เมื่อรักษาเสร็จสิ้น รอชำระเงินและนัดหมายครั้งต่อไป