การให้บริการ

 

ขอบเขตการให้บริการ

  • รับผู้ป่วยใหม่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบสองปี และดูแลต่อเนื่องไปจนถึงอายุสิบแปดปี รวมทั้งเด็กที่มีโรคทางกาย และพัฒนาการ ที่ต้องการการดูแลที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ
  • ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน รวมทั้งการถ่ายภาพรังสีเพื่อการวินิจฉัย
  • ทันตกรรมป้องกัน ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุ การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยในช่องปากเด็ก และโภชนาการที่เกี่ยวข้อง การเคลือบฟลูออไรด์ และการเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อป้องกันฟันผุ
  • ทันตกรรมบำบัดและบูรณะ ได้แก่ การถอนฟัน อุดฟัน รักษารากฟันน้ำนม ครอบฟันน้ำนม ใส่เครื่องมือคงสภาพช่องว่างหลังถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย และการจัดฟันอย่างง่าย
  • ให้การรักษาทางทันตกรรมร่วมกับการปรับพฤติกรรมทางจิตวิทยา หรือการให้ยาสงบประสาท หรือการให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย