การให้บริการ

 

1. งานอุดฟันด้วยอมัลกัม

2. งานอุดฟันด้วยคอมโพสิต

3. งานฟอกสีฟัน

4. งานอินเลย์ด้วยโลหะ,พอร์ซเลน,คอมโพสิต

5. งานออนเลย์ด้วยโลหะ,พอร์ซเลน,คอมโพสิต

6. งานวีเนียร์ด้วยโลหะ,พอร์ซเลน,คอมโพสิต

7. งานครอบฟันด้วยโลหะ,พอร์ซเลน,คอมโพสิต