แนะนำคลินิกทันตกรรมหัตถการ

คลินิกทันตกรรมหัตถการ ให้บริการทางด้านทันตกรรมหัตถการ เป็นการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันฟันผุ การรักษาฟันผุ สึกกร่อนหรือแตกบิ่น ด้วยการบูรณะโดยวิธีทางตรงและทางอ้อมโดยวัสดุ เช่น อมัลกัม วัสดุสีเหมือนฟัน เซรามิกและโลหะ การปิดช่องห่างระหว่างฟัน การฟอกสีฟันให้ขาวขึ้นและทำการเคลือบผิวหน้าฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟัน หรือเพื่อความสวยงามด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นคลินิกการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ) และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ) เป็นผู้ให้การรักษาผู้ป่วย โดยมีอาจารย์ผู้ชำนาญ ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด