แนะนำคลินิกทันตกรรมหัตถการ

คลินิกทันตกรรมหัตถการให้บริการทางด้านทันตกรรมหัตถการ เป็นการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันฟันผุ การรักษาฟันผุ สึกกร่อนหรือแตกบิ่น ด้วยการบูรณะโดยวิธีทางตรงและทางอ้อมโดยวัสดุ เช่น อมัลกัม วัสดุสีเหมือนฟัน เซรามิกและโลหะ  การปิดช่องห่างระหว่างฟัน การฟอกสีฟันให้ขาวขึ้นและทำการเคลือบผิวหน้าฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันหรือเพื่อความสวยงามด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นคลินิกการเรียนการสอนโดยมีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ) และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ) เป็นผู้ให้การรักษาผู้ป่วยโดยมีอาจารย์ผู้ชำนาญ ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด