บุคลากร

 

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน มีบุคลากรประกอบ ด้วย

อาจารย์ จำนวน 13 คน

อาจารย์พิเศษ จำนวน 5 คน

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 35 คน

ช่างทันตกรรม จำนวน 3 คน

พนักงานสถานที่ จำนวน 2 คน