ขั้นตอนการให้บริการ

 

1. เมื่อผู้มารับบริการ (ผู้ป่วยมาติดต่อ)เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมระเบียบ (ค่ารักษา)
ทางทันตกรรมจัดฟันดังนี้

 

1.1 เปิดให้บริการตรวจปรึกษาและเข้าคิวในเวลาราชการ

วันจันทร์ – ศุกร์

ช่วงเช้า 09.00 – 11.30 น.

ช่วงบ่าย 13.00 – 15.30 น.

วันพุธ(บ่าย) เวลา 13.00- 16.00 น. ไม่เปิดให้บริการ

1.2 ทันตแพทย์ทำการตรวจและให้คำปรึกษาผู้ป่วย ก่อนการเข้าคิวจัดฟันโดยมีคิว 2 ระบบคือ

1.2.1 จัดฟันระบบการเรียนการสอน (ในเวลาราชการ)

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

วันพุธ(บ่าย) เวลา 13.00- 16.00 น. ไม่เปิดให้บริการ

1.2.2 จัดฟันระบบค่าตอบแทน (นอกเวลาราชการ)

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น.

วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

วันพุธ(บ่าย) เวลา 13.00- 16.00 น. ไม่เปิดให้บริการ

 

2. การติดต่อนัดหมายผู้ป่วยให้มารับการรักษาตามระบบคิวโดย

2.1 การส่งไปรษณียบัตร

2.2 การโทรศัพท์

2.3 การส่ง SMS

 

3. ให้คำแนะนำผู้ป่วยปฏิบัติตามระเบียบคลินิกโดย

3.1 ยื่นบัตรนัดทุกครั้งที่มารับการรักษา

3.2 ชำระค่าบริการทางทันตกรรมจัดฟันตามกำหนด

3.3 นัดหมายพบทันตแพทย์ครั้งต่อไป

 

4. การบริการ มี ดังนี้

4.1 นักศึกษาปริญญาตรี

4.2 นักศึกษาปริญญาโท

4.3 นักศึกษาเฉพาะทาง

4.4 บริการอาจารย์ ( Premium Clinic )

4.5 บริการ IT ( Database )

4.6 บริการวิชาและการวิจัย

 

5. ระบบติดตามผู้ป่วย (Recall) เมื่อผู้ป่วยจัดฟันเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะนัดหมาย
มาพบทันตแพทย์เพื่อติดตามผลหลังการรักษา 3-6 เดือน หรือ 1 ปี โดย

– ส่งไปรษณียบัตร

– โทรศัพท์

– ส่ง SMS

 

6. ระบบ IT Database

6.1 เก็บข้อมูลผู้ป่วย

6.2 ส่งต่อข้อมูลไปรักษาต่อนอกสถานที่