บุคลากร

 

คลินิกกลาง มีบุคลากรประกอบ ด้วย

ผู้ควบคุมคลินิก 1 คน

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 32 คน

พนักงานอาคารสถานที่ 5 คน