ขั้นตอนการให้บริการ

 

ผู้ป่วยถึงคิวนัด

ผู้ป่วยของคลินิกกลางมาจากผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและเข้าคิวไว้กับทางคณะทันตแพทย์ เช่น คิวอุดฟัน คิวรักษารากฟัน คิวขูดหินปูนหรือ รักษาโรคเหงือก และคิวใส่ฟัน เมื่อถึงคิวนัดหมาย ทางคลินิกโดยแจ้งทางไปรษณียบัตรติดต่อถึงผู้ป่วยว่าถึงคิวการรักษา หรือเจ้าหน้าที่ แจ้งนัดหมายทางโทรศัพท์ตามที่อยู่ที่ผู้ป่วยแจ้งไว้ ถ้านักศึกษานัดเองจะแจ้งชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี หรือเบอร์โทรศัพท์ (ในกรณีที่ ผู้ป่วยไม่สามารถมาทำการรักษาได้ในวันที่นัด สามารถโทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้) เมื่อถึงวันนัดให้นำไปรษณียบัตรพร้อมกับบัตร ประจำตัวผู้ป่วย(บัตรเล็กโรงพยาบาล) มาด้วย ยื่นพร้อมกันที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์คลินิก


ผู้ป่วยนัด

  • ผู้ป่วยที่มีทันตแพทย์ประจำแล้วเจ้าหน้าที่จะออกบัตรนัดระบุคลินิกที่นัดหมาย วัน เวลา ชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ หมายเหตุประเภท การรักษา ผู้ป่วยนำบัตรนัดมายื่นทุกครั้งที่นัดหมาย
  • กรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้นำบัตรนัดมา ให้ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วย หรือแจ้งชื่อ นามสกุลกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่จะทำการ ค้นหาจากประวัติการรักษาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ประสานงานพร้อมทั้งติดตามทันตแพทย์ให้ผู้ป่วย
  • หลังจากยื่นบัตรนัดเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยเรียกชื่อผู้ป่วยเพื่อวัดความดัน/ซักประวัติทางการแพทย์  ถ้ารอนานเกิน 15 นาที ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

 

ผู้ป่วยเลื่อนนัด

  • ผู้ป่วยถึงคิวนัดแต่ไม่สามารถมาทำการรักษาได้ ผู้ป่วยสามารถติดต่อขอเลื่อนนัดด้วยตัวเองโดยนำไปรษณียบัตรพร้อมบัตรเล็ก โรงพยาบาลมาติดต่อตามคลินิกที่แจ้งไว้ในไปรษณียบัตร หรือโทรศัพท์แจ้งขอเลื่อนนัดโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7676 หรือโทร.090-197-0100
    เจ้าหน้าที่นัดหมายของคลินิกกลางในเวลาราชการ 09.00 น. -16.00 น.

 **ผู้ป่วยที่เลื่อนนัดติดต่อกัน 2 ครั้งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 1 วันจะถือว่าสละสิทธ์