โรงพยาบาลทันตกรรม

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลทันตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

วาระ 2559 – 2563

 

อาจารย์ ทันตแพทย์สมชาติ เราเจริญพร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสนับสนุนการบริการ

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริการ

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์