โครงการ ASEA-UNINET STUDENTS WEEK 2017 หัวข้อ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach

 

         Universitas Indonesia (UI) เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เข้าร่วม ASEA-UNINET STUDENTS WEEK 2017 หัวข้อ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560 โดยกิจกรรมประกอบด้วย Class lectures และ internship หรือ field study ตลอดจนกิจกรรม cultural engagement มีค่าลงทะเบียน (program fee) คนละ USD 380 (รวม airport transfers, อาหารกลางวัน, program materials, cultural activities, และประกาศนียบัตร) โดยนักศึกษาจะได้รับ 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ UI จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจาก ASEA-UNINET member universities ดังนี้

 

คนที่ 1 : ได้รับยกเว้นค่า program fee และได้รับสนับสนุนค่าที่พัก
คนที่ 2 : ได้รับสนับสนุนค่าที่พัก (ต้องจ่ายค่า program fee ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560)

 

          ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/orir/StudentWeek2017.rar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment