โครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือกับ University of Trento, Italy

 

          โครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือกับ University of Trento, Italy โดยมีรายละเอียดตาม MOU (Article 3: Student Exchange) ตามเอกสารแนบ ขอให้ผุ้ที่สนใจส่งเอกสารการสมัคร อาทิ สำเนาปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา ใบแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ CV และเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวัน 11 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการเสนอชื่อนักศึกษาเข้าระบบ Online ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment