โครงการยุวทูตฟันดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

 

ความเป็นมา

  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริว่า การพัฒนาด้านทันตสุขภาพนั้นจะต้องมีการดำเนินการป้องกันโรค มิใช่แค่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียว
  • เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

โดยโครงการมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการป้องกันโรค เริ่มจากเด็กในวัยเรียน

  • เป้าหมายเป็นตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวนทั้งหมด ๑๙๖ โรงเรียน
  • จุดประสงค์โครงการ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ด้านทันตสุขศึกษา มีทักษะในการดูแลช่องปากและฟันได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งเพื่อสร้างผู้นำเพื่อเป็นยุวทูตเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย

 

  • การดำเนินการ แบ่งเป็น ๓ ระยะ
  1. ระยะที่๑ การฝึกอบรมระยะต้น

-เมื่อวันที่๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-กิจกรรมเป็นการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับทันตสุขศึกษาแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสร้างแกนนำยุวทูตไปเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

-พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจอย่างมาก รวมทั้งยุวทูตยังได้รับการปลูกฝังความเป็นผู้นำ

 

ระยะที่ ๒ การฝึกอบรมด้านวิชาการกลุ่ม

-จัดขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

-กิจกรรมเน้นการส่งเสริมการดูและสุขภาพช่องปากและฟันไปพร้อมๆกับการดูแลสุขภาพอนามัยทั่วไป

จึงมีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการยุวทูตสุขภาพดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”

-กิจกรรมเป็นการจัดฝึกอบรมครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชน โดยแบ่งตามภูมิศาสตร์ เพื่อเน้นความเข้าใจสภาพปัญหา ข้อจำกัด และศักยภาพของแต่ละพื้นที่  กิจกรรมแบ่งออกเป็นทั้งหมด ๕ ครั้ง จัดขึ้นภายใน ๕ จังหวัด ได้แก่  ๑.จังหวัดเชียงใหม่  ๒.จังหวัดตาก  ๓.จังหวัดขอนแก่น ๔.กรุงเทพมหานคร ๕.จังหวัดสงขลา(หาดใหญ่)

 

ระยะที่๓ การประเมินผล

  • จัดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  • จากระยะที่ ๒ได้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น
  • และเพื่อเป็นการประเมินผลความรู้ที่ได้รับไป จึงให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแต่ละโรงเรียนได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพร่วมกับชุมชนในพื้นที่
  • โดยโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการโรงเรียนต้นแบบ มีทั้งหมด ๖ โครงการดังนี้

๑.โครงการ หนูน้อย ฟันสวย

๒.โครงการ ดูแลกันวันละนิด พิชิตคราบจุลินทรีย์

๓.โครงการ หนูน้อย ฟันดีมีสุข

๔.โครงการ เสริมพลัง สร้างเครือข่าย ไร้ฟันผุ

๕.โครงการ ยิ้มสวยฟันดี ที่บ้านนาชมภู

๖.โครงการ สิริราษฎร์ฟันดี น้องพี่ช่วยกัน

โครงการโรงเรียนต้นแบบ มีทั้งหมด ๖ โครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment