ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙


 

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

: ผลงาน ผลงานการประดิษฐ์ เรื่อง “Ceph-Smile”

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


 

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ 

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒


 

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ 

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘


 

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิง ผุสดี ยศเนืองนิตย์ 

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕


 

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปะบรรเลง

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์