ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗


 

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งตำรา

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง อรสา ไวคกุล

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

:   ผลงาน ตำราเรื่อง “การปลูกถ่ายฟัน : การวางแผนผ่าตัดและประเมินผล