ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙


 

: ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

: ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก สุรชัย เดชคุณากร

และคณะภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

: ผลงาน ผลงานการประดิษฐ์ เรื่อง “Ceph-Smile”

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔


 

: ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง กัลยา ยันต์พิเศษ

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์

: ผลงานการประดิษฐ์ แผ่นยางกันน้ำลาย สไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑


 

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุณ เลี่ยวศรีสุข

:   ผลงาน ผลงานการประดิษฐ์ “เก้าอี้ทันตกรรมสนาม”