ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘


 

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘


 

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง มาลี อรุณากูร

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑


 

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำพัน

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖


 

:   ประเภท/สาขา ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ

:   ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ทันตแพทย์ วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์