ผู้ได้รับรางวัล The 2nd RUNNER UP Poster Presentation Award
Master/Postgraduate Student Category ในงานการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17

 

ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562
โดยมี ผศ. ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ และ ผศ. ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ทพญ.นนทิชา บรรพกาญจน์ นักศึกษาหลักสูตร

ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางคลินิก เรื่อง QUALITY OF ROOT CANAL
PREPARATION USING NI-TI ROTARY IN UNDERGRADUATES
WITHOUT PREVIOUS HAND-FILE SKILL IN MOLAR

 

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
โดยมี ผศ.ทพญ.ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

นศ.ทพ.ณัฐธิดา สุวรรณแพง

จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทางคลินิก เรื่อง MENTAL HEALTH STATUS IN THAI
PAINFUL TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS PATIENTS

 

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
โดยมี รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

นศ.ทพ.นฏาสิณีย์ จารุโชติรัตนสกุล

จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทางคลินิก เรื่อง ROOT CANAL MORPHOLOGY OF
MESIOBUCCAL ROOT OF PERMANENT MAXILLARY FIRST MOLAR IN
THAI POPULATION; MICRO-COMPUTED TOMOGRAPHY ANALYSIS

 

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
โดยมี อ.ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

นศ.ทพ.ปิยรัศมิ์ ศิริรัตนากูล

จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ANTI-PROLIFERATIVE
MECHANISM OF SESQUITERPENE LACTONES EXTRACTED FROM
VERNONIA CINEREA ON ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
โดยมี ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

นศ.ทพ.ปภาวรินทร์ วุฒิสิริวรภัทร

จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง THE BEHAVIOR OF STEM
CELLS FROM HUMAN EXFOLIATED DECIDUOUS TEETH ON
SYNTHETIC PLGA-BIOGLASS SCAFFOLD FOR BONE TISSUE ENGINEERING

 

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
โดยมี อ.ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

นศ.ทพ.สุทธินาถ ตั้งฑิกุล

จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

ปี : ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง A STUDY OF RESEARCH RESULTS ANALYZED
BY BAYESIAN ESTIMATION VERSUS T-TEST FROM THE ANGLE
ORTHODONTIST JOURNAL

 

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
โดยมี รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ทพญ.พัทธมน ลีละชัยกุล จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป

 

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง THE TREATMENT OUTCOME OF ROOT
PERFORATIONS: A RETROSPECTIVE STUDY

 

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
โดยมี ผศ.ทพญ.ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ทพญ.กัญญาพร เกษมสันต์ ณ อยุธยา จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง THE OPTICAL EFFECT OF RESIN CEMENT,
ABUTMENT MATERIALS AND CERAMIC THICKNESS ON THE FINAL
SHADE OF CAD/CAM ALL-CERAMIC RESTORATION

 

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
โดยมี รศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ทพญ.ประภัสสร จงควินิต จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS OF TOOTH
DERIVED BONE SUBSTITUTE PREPARED CHAIRSIDE AND BONE GRAFT MATERIALS

 

 

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
โดยมี ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ทพ.มานพ คานียอร์ จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ)

วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง BUFFERING AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES
AMONG BIOACTIVE GLASSES IN ORTHODONTIC ADHESIVE

 

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

โดยมี รศ.ทพ.นิวัต อนุวงศ์ อนุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ทพญ.ธนวรรณ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง THE EFFECTIVENESS OF DENTAL SEALANTS IN
MANAGING OCCLUSAL CARIES WITH AND WITHOUT BONDING AGENT

 

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง TREATMENT OUTCOME DIFFERENCES BETWEEN PASS AND

FAIL SCORES AND CORRELATION BETWEEN CEPHALOMETRIC CHANGES AND

CAST-RADIOGRAPH EVALUATION OF THE AMERICAN BOARD OF ORTHODONTICS

 

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
โดยมี รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

SIEW PENG NEOH จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ปี 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย Poster Presentation

โครงการวิจัย Bacterial leakage of the root canals filled with calcium silicate

sealer-based technique and post spaces prepared with three different methods

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Endodontics

Symposium (MIES) 2019 เรื่อง “Innovative Endodontics for Clinical Success”

วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562

 

ทพญ. ชลลดา คำประสิทธิ์

 

ปี 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Poster Presentation

โครงการวิจัย comparison of the Effects of Intra-radicular Materials on

the Incidence of Fatal Root Fracture in Immature Teeth Treated with

MTA Apexification : A Retrospective Study

ในการประชุมวิชาการ นานาชาติ : Mahidol International Endodontics Symposium

(MIES) 2019 เรื่อง “Innovative Endodontics for Clinical Success”

วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562

 

ทพญ. สุภัทรา ด่านวิทยากร

 

ปี 2562

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

 

ผู้ที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2561
ชื่อ : ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์

 

ผู้ที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560
ชื่อ : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ผู้ที่มีค่า h-index สูงสุด (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560)
ชื่อ : รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
     ศ.ดร.ทพญ. สร้อยศิริ ทวีบูรณ์

 

ภาควิชาคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 ต่อบทความวิจัย
ภาควิชา : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

ภาควิชาพรีคลินิกที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 ต่อบทความวิจัย
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

 

ปี 2561

ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น

ผลงานเรื่อง In vitro antimicrobial activity of chitosan mouthwash

against Streptococcus mutans and Lactobacillus casei

ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

 

ทันตแพทย์หญิงกุลธิดา ทองอรุณ

ปี 2562

ได้รับรางวัล 1st Prize ITI South East Asia Poster Competition 2019
งานวิจัยเรื่อง Can different fractionation methods affect its physical property of injectable platelet-rich fibrin?

 

ในงานประชุม ITI Congress South East Asia Kuala Lumpur, Malaysia

เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562

 

โดยมีอาจารย์ที่ปรีกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

และ อ.ดร.ทันตแพทย์หญิงนิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

 

อาจารย์ ทันตแพทย์ประการ ธนะศรีสืบวงศ์

ปี 2562

ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โครงการวิจัย เรื่อง “คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์

และโครงสร้างพื้นผิวของสารแทนกระดูกที่ได้จากขบวนการแปรรูปฟันที่ถูกถอน”
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย
ปี 2562

ได้รับรางวัล “DAT-Oral Science Research Award Manual” รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2

เรื่อง Effect of Fish Collagen on Wound Healing ในงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 107(2/2561) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และ ผศ.ดร.อารี วนสุนทรวงศ์
นศ.ทพ.กนกพร เลิศอภิรมย์
นศ.ทพ.แพรววนิต อัศวหน้าเมือง
นศ.ทพ.เสน่หา พละพงศ์พานิช
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561
กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
นศ.ทพ.สุขวสา หิรัญเมฆาวนิช
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561
กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
นศ.ทพ.เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561
กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
นศ.ทพ.นัทธมน วชิรสกุลชัย
ปี 2561

ได้รับรางวัล “Best Presentation Award” เรื่อง Pulpal Responses after
Direct Pulp Capping with Two Calcium-Silicate Cements in Rat
Model ในงานประชุมวิชาการ IFEA 11th World Endodontic Congress 2018
ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 6 ตุลาคม 2561 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล, ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์,
ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล และ อ.ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ

ทพญ.ปานฤทัย ตรงกิจ

ปี 2561

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนากาวทางทันตกรรมจัดฟันชนิดบ่มตัวด้วยแสงของไทย:
การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ” “Development of Thai Light-cured
Orthodontic Adhesive: An Experimental Study” ในการประชุมวิชาการ
ประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รศ.ทพ. นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์,
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ. สุรชัย เดชคุณากร, รศ.ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์,
ผศ.ดร.ทพ. วรรณธนะ สัตตบรรณสุข

ทพ.คณิน นิ้มเจริญสุข

ปี 2561

ที่ได้รับรางวัล “3rd Place award” for Oral Presentation

(Basic Sciences and Clinical Sciences) เรื่อง “The signaling pathway of

TNF-α induced ISG15 up-regulation” ในงานประชุมวิชาการ The 13th IDCMR Congress

(International Dental Collaboration of the Mekong River Region)

August 24-25, 2018 at Yangon, Myanmar

อ.ทพญ. วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (นักศึกษาหลังปริญญา)
เรื่อง “Denture Soft Liner Incorporating Litsea Cubeba Oil asan Anti-Fungal Additive”
ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The
Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry
(DFCT 2018) วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา
อ.ดร.ทพ.มนตรี รัตนจันทร์ฉาย
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักศึกษาหลังปริญญา)
เรื่อง “Fluoride Release of Dental Sealants Following

Exposure to Fluoride Toothpaste and Fluoride Varnish”

ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The

Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry

(DFCT 2018) วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา

Mr.Khandakar Nuruzzaman

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักศึกษาหลังปริญญา)
เรื่อง “The Ability of Fluoride Releasing from Fluoride-Releasing Adhesive Systems”

ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The

Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry

(DFCT 2018) วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา

ทพญ.สุขุมาล เศรษฐีธัญญาหาร

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักวิจัยทั่วไป)
เรื่อง “Characterization of Cells Occupying the Pulp Space of

Ectopically Transplanted Human Teeth in Rodents”

ในงานประชุมวิชาการ The 16th National Scientific Conference of The

Dental Faculty Consortium of Thailand : Advancement in Dentistry

(DFCT 2018) วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา
อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Accuracy of Computer Aided Surgical Simulation (Cass)

Planning Program for Orthognathic Surgery in Skeletal Type III Relationship

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทพ.รยพัทห์ บัวผัน

จากหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Maxillary Molar Root(S) Protruded Into Maxillary

Sinus CBTC and Panoramic Findings ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ

จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Effect of Intraradicular Restorations and Other

Predisposing Factors on Survival Rate from Root Fracture in
immature Teeth Treated with MTA Apexification: A Retrospective Study

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร

จากหลักสูตร การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง The Signaling Pathway of The Up-Regulation

of Isg15 Under Direct Induction By TNF-α ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์

จากหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง Bacterial Leakage and Marginal Adaptation of

Various Bioceramics as Apical Plug In Open Apex Model

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพ.พัชรพล เลิศมาลาพงศ์ จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง Three Dimensional Analyses Ocular Prosthesis

in Non-Irradiated Patients Undergoing Evisceration and Enucleation

at Mahidol University ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Mr.Phan Hai จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดี เรื่อง The Retromolar Canal and Its Variations:

Classification Using Cone Beam Computed Tomography

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี รศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ)
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น เรื่อง Pulpal Responses After Direct Pulp Capping

with Proroot MTA and Bio-Ma In Rat Model ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.ปานฤทัย ตรงกิจ จากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางคลินิก เรื่อง Mahidol Dental Journal Research

Results Analyzed by Bayesian Estimation and Inferential Statistics (T-Test)

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี รศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.อัจฉริยา โคศรีสุทธิ์ จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางคลินิก เรื่อง Effects of Experimental EDTA Paste

at Different Concentration with Cetrimide on Smear Layer formation at

Root Canal Wall Instrumented Using Rotary Ni-Ti File.

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.ทพ.ศฐา เลอวิวัฒน์ถาวร จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางคลินิก เรื่อง Fracure Resistance and

Three-Dimentional Restorative Quality of Endodontically Treated Teeth

Restored with Resin Composites and Glass lonomer Lining Cement

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.คเณช โชติวรรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.ทพ.ชนะพล สุทธิพงศ์ จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง Antimicrobial Effect

of Cymbopogon Citratus oil Spray Formulations on Biofilm of Mutans

Streptococci Using Confocal Scanning Electron Microscopy (CSLM)

ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.ทพ.ณัฐณิชา ชโลธร จากหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง Effect of Sesquiterpene

Lactones from Vernonia Cinerea on Cell Proliferation in Human

oral Squamous Cell Carcinoma ในการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

โดยมี ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.ทพ.มินทร์ประภา อัศวิษณุ จากหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปี 2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “Endo Star” จากการประกวดนำเสนอ

กรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ (Case Contest) ในงานประชุมวิชาการสมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ครั้งที่ 1/2561
ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ปี 2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทรายงานวิจัย เรื่อง “Panoramic radiographic signs

associated with maxillary molar roots protrusion into maxillary sinus”

ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมถ์ ครั้งที่ 28 (1/2561) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ณ ดรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี
ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ นักศึกษาทันตแพทย์ประจำบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
ปี 2561

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทรายงานผู้ป่วย

เรื่อง “The 3-dimensional virtual planning in maxillofacial post-traumatic deformity”

ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมถ์ ครั้งที่ 28 (1/2561) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี
ทพญ.ธิติมา รักซ้อน นักศึกษาทันตแพทย์ประจำบ้าน

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

ปี 2561

Best Poster Presentation Award in The 10th annual meeting of the Federation

of Asian Dental Anesthesiology Societies (FADAS 2017) June 18, 2017 seoul,

South Korea with the title “Double dose versus single dose of 4% articaine infiltration

injection at retromolar region in lower third molar surgery”
Dr.Kamonpun Sawang

ปี 2560

Best Poster Presentation Award in The 10th annual meeting of the Federation of

Asian Dental Anesthesiology Societies (FADAS 2017) June 18, 2017 seoul,

South Korea with the title “Postoperative nausea and vomiting after general

anesthesia for oral and maxillofacial surgery”
Dr.Manop Khanijou
ปี 2560

Congratulations Dr. Hai Phan Hoang (First Place Winner),

Dr.Supassra Nilanonth (Third Place Winner) on receiving their awards
for their participation in Poster Presentation: Case Report Category
at The 7th Malaysian Association for Prosthodontics (MAP) Annual
Scientific Conference and AGM “Rejuvenating Knowledge and
Skills in Prosthodontics Clinical Practices”
Dr. Hai Phan Hoang (First Place Winner),

Dr. Supassra Nilanonth (Third Place Winner)

ปี 2560

ได้รับรางวัล “Poster Presentation” Award (Basic Sciences Session) with

the title “EFFECT OF OCIMUM TENUIFLORUM OIL FORMULATIONS ON MUTANS

STREPTOCOCCI BIOFILM” ในงานประชุมวิชาการ The 12th International Dental

Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress “Shaping the future of

Dental Practice in Mekong River Region” October 18-20, 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam
Assistant Professor Dr. Kemthong MitrakulLecturer

Department of Pediatric Dentistry

ปี 2560

ได้รับรางวัล “Best Paper Presentation” Award with the title “EVALUATION

OF TAPERED TITANIUM IMPLANT STABILITY BY RESONANCE

FREQUENCY ANALYSIS” ในงานประชุมวิชาการ The 12th International Dental

Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress

“Shaping the future of Dental Practice in Mekong River Region”

October 18-20, 2017 Ho Chi Minh City, Vietnam
Assistant Professor Dr. Dutmanee Seriwatanachai

Lecturer, Department of Oral Biology

ปี 2560

ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 (2nd Place Undergraduate Poster Award)

เรื่อง Electro-osmosis in Human Dentine In Vitro ในการประชุมวิชาการ

The 15th National Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium

of Thailand โดยมี อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร, ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์,
รศ.ทพญ.เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวณัฐหทัย มดทอง นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

ปี 2560

ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 (3rd Place Undergraduate Poster Award)

เรื่อง In Vitro Evaluation of Local Antibiotic Delivery by a Fibrin Hydrogel

ในการประชุมวิชาการ The 15th National Scientific Conference of the Dental Faculty

Consortium of Thailand โดยมี อ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์,
ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว, ภญ.จิรนันท์ โชติธรรมนาวี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวสลิลธร พิสิฐพิพัฒนา นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

ปี 2560

ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Undergraduate Poster Award)

เรื่อง Excessive Daytime Sleepiness in Thai Patients with Temporomandibular

Disorders ในการประชุมวิชาการ The 15th National Scientific Conference of the Dental

Faculty Consortium of Thailand โดยมี รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนกุล,
อ.ทพญ.สุภาวดี จริยะสกุลโรจน์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวสุขวสา หิรัญเมฆาวนิช นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

ปี 2560

ที่ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย (Honorable Graduate Poster Award)

เรื่อง Effect of Nicotine and Porphyromonas gingivalis on Differentiation

Properties of Periodontal Ligament Cell ในการประชุมวิชาการ The 15th National

Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand

โดยมี รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ,
รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์, อ.ดร.ทพญ.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นายธนพจน์ นิลโรจน์

นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา

ปี 2560

เป็นบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในฐานะผู้รับรางวัล
– ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสูงสุด ประจำปี ค.ศ. 2016
– ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิง สูงสุด ประจำปี ค.ศ. 2011 – 2015
– ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัย h-index สูงสุด ปี ค.ศ. 2016
รศ.ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร

ปี 2560

เป็นบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสูงสุด ปี ค.ศ.2016
รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

ปี 2560

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

และวิทยาเอ็นโดดอนต์ ได้รับรางวัลภาควิชาคลินิกที่ มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ปี ค.ศ. 2011-2015
ปี 2560

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ได้รับรางวัลภาควิชาพรีคลินิก ที่มีผลงานวิจัยระดับ นานาชาติ

ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ปี ค.ศ. 2011-2015
ปี 2560

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์

ประเภท รายงานผู้ป่วย เรื่อง High condylectomy with simultaneous bimaxillary

orthognathic surgery for unilateral condylar hyperplasia
ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี
ทพญ.เสาวภาพ วิหครัตน์

ปี 2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า

ประเภทรายงานผู้ป่วย เรื่อง The treatment of limit mouth opening by coronoidectomy

and pterygomasseteric sling stripping ในงานประชุมวิชาการของสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี
ทพญ.ธิติมา รักซ้อน

ปี 2560

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและวิทยาการ

วินิจฉัยโรคช่องปาก ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1
(The 1st Chulalongkorn University Oral Diagnosis Competition)

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ทพ.ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล ชั้นปีที่ 6
นศ.ทพ.ณัฏฐา รัตนสิริพันธ์ ชั้นปีที่ 3
นศ.ทพ.พิสิฐ เจริญวงศ์วัฒนา ชั้นปีที่ 3

ปี 2560

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทงานวิจัย เรื่อง Efficacy of 72 mg of

Lidocaine HCl compared to 72 mg of articaine HCl in inferior alveolar

nerve block for impacted lower third molar surger งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทพ.สิทธิพงษ์ ชัยมานะการ
ปี 2559

ผลประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2558

กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
รางวัลชนะเลิศ นศ.ทพ.พรปวีณ์ พูลเพิ่ม
รางวัลรองชนะเลิศ นศ.ทพ.ภาสกร ตรีทิพย์สถิตย์
รางวัลชมเชย นศ.ทพ.ปิยาอร สุทธิพงศ์เกียรติ์
รางวัลชมเชย นศ.ทพ.รุสมา วิภาวิน

ปี 2558

รางวัล On winning Silver Prize จากการแข่งขัน 2016 SEAADE –

GC Dental Asia Student Prevention Table Clinician Competition
Ms. Thananya Wongsuwan
Ms. Nitchnun Intaraprasong
Mr. Chanapol Kraitroudpol
Ms. Punnama Metheekul
ปี 2559

ชนะเลิศในการประกวดบูรณะฟัน Ceram.X Case Contest 2015

เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด ณ ประเทศฮ่องกง
นศ.ทพ. สรวิศ คูผาสุข

ปี 2559

รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบูรณะฟัน ระดับ Global Ceram.X Case Contest
อ.ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร

ปี 2559

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด the 19th Student Clinician Program
ในงานประชุมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2559
เรื่อง Sensory response to cold and hot stimulation of teeth and skin in man
โดยมี ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์ และ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.ทพ.ชีวิน โตวิถีเลิศกุล
นศ.ทพ.สมปราชญ์ กิจจานุกิจ
นศ.ทพ.สิโรจน์ ปัญญะ
ปี 2559

ได้รับรางวัล อันดับ 1 ในการนำเสนอ Oral Presentation เรื่อง Different

photobiomodulations of light emitting diodes on chondrocyte proliferation and matrix

accumulation (Duymanee Seriwatanachai, Nattapong Khamcha, Kanokwan Subrungroj,

Anak Khantachawana, Peerapong Santiwong) Faculty of Dentistry Mahidol University

ในงานประชุมวิชาการ The 11th International Dental Collaboration of the Mekong

River Region Congress (IDCMR) เรื่อง “Fortifying Aesthetics in

the 21st Century” ณ Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi MARA, ประเทศมาเลเซีย
ผศ.ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ปี 2559

ได้รับรางวัล อันดับ 3 ในการนำเสนอ Poster Presentation เรื่อง INDUCTION OF MASPIN IN
ORAL CARCINOMA CELLS BY TGF- 1 (Kongthawat Chairatvit,
Nahathai Dukaew, Sirinthip Choonate, Ariyaphong Wongnappavich)
Faculty of Dentistry Mahidol University ในงานประชุมวิชาการ The 11th
International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR)
เรื่อง “Fortifying Aesthetics in the 21st Century” ณ Faculty of Dentistry,

Universiti Teknologi MARA, ประเทศมาเลเซีย
ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ปี 2559

who was presented Dean’s List Award From Faculty of Graduate Studies,
Mahidol University as he was recognized as an Outstanding Student for Academic Year 2014
Mr.Dinesh Rokaya

Master of Science Program in Dentistry (International Program)
Major in Maxillofacial Prosthetics, Faculty of Dentistry

ปี 2559

who was presented Dean’s List Award From Faculty of Graduate Studies,
Mahidol University as he was recognized as an Outstanding Student for Academic Year 2014
Mr.Nguyen Truong Minh

Master of Science Program in Dentistry (International Program)
Major in Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry

ปี 2559

ได้รับรางวัลที่ 3 Poster Presentation ในงานประชุม The 9th Annual Meeting

of the Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies ณ Shanghai, PR. China

เรื่อง Success rates of the first inferior alveolar nerve block administered
by dental practitioners โดยมี อ.ทพ. ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์, อ.ทพ. สมชาติ เราเจริญพร,

อ.ทพ. ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร และ ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Dr. Hieu Tran

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2559

ได้รับรางวัลที่ 2 Poster Presentation ในงานประชุม The 9th Annual Meeting of the

Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies ณ Shanghai, PR. China

เรื่อง Antimicrobial effect of topical local anesthetic spray on oral microflora
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์, อ.ดร.นพ.ทพ. บวร คลองน้อย

และ ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Dr. Kamonpun Sawang

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ)

ปี 2559

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ

ประจำปี 2559 ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย” ชื่อเรื่อง

งานวิจัย “ An ex vivo comparison of cone beem and micro computed tomography in

the detection, of unseen canals in the digital (periapical) radiography”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา
“ทพญ.ชยาภรณ์ ศิรินิมิตรผล”

นักศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี 2559

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา

ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน

เรื่อง “ TREATMENT OUTCOME IN THE POSTGRADUATE

ORTHODONTIC CLINIC, MAHIDOL UNIVERSITY”

จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน
โดยมี อาจารย์ ดร. ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์

และรองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.กณิตนันท์ สุนันต๊ะ

ปี 2559

ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา
ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน เรื่อง “ QUANTITATIVE ANALYSIS
OF STREPTOCOCCUS MUTANS AND STREPTOCOCCUS SOBRINUS IN CHILD’S PLAQUE ”
จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
และรองศาสตราจารย์ ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.บุณฑริกา อัครพิพัฒน์กุล

ปี 2559

ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัย

นักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน

เรื่อง “ MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF VARIOUS
TYPES OF DENTAL FLOSS ” จากหลักสูตร : การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

สาขาทันตกรรมจัดฟัน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร

และรองศาสตราจารย์ ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.ลลิตา ศุภนิตยานนท์

ปี 2559

ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา

ประจำปี 2559 ระดับปริญญาโทเรื่อง “ COMPARISON OF OSTEOGENIC DIFFERENTIATION

FROM PERMANENT AND PRIMARY TEETH ” จากหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก โดยมี รองศาสตราจารย์ ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล และ อาจารย์ ดร. หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ. ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล

ปี 2559

ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา

ประจำปี 2559 ระดับปริญญาโท เรื่อง “ CHARECTERISTICS OF EDENTULOUS

POSTERIOR MANDIBULAR RIDGE FROM CBCT IMAGES ”
จากหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ

รองศาสตราจารย์ ทพ. ยสวิมล คูผาสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ. วิรัชนี อิงคไพโรจน์

ปี 2559

ได้รับรางวัลผลงานชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาหลังปริญญา

ประจำปี 2559 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง เรื่อง “ DENTAL TREATMENT

AS PATIENT’S SELF-UNDERSTANDING  CAUSES OF TEMPOROMANDIBULAR

DISORDERS ”  จากหลักสูตร : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ. สุภาวดี จริยะสกุลโรจน์

ปี 2559

รางวัลชนะเลิศ ประเภทรายงานผู้ป่วย (โปสเตอร์) เรื่อง Reduction malarplasty using

L-shaped osteotomy: a case report งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2559

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทพญ.ปรารถนา นิยมไทย

ปี 2559

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2015 บุคลากรที่เป็น

ผู้วิจัยหลักที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากที่สุด
รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ

ปี 2558

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี

(ปี 2010 -2014) บุคลากรที่เป็นผู้วิจัยหลักที่มีการอ้างอิงผลงาน สูงสุดในรอบ 5 ปี
ศ.รศ.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

ระหว่าง ปี 2010 – 2014

รางวัลค่า h-index สูงสุด (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2013 -2014)

บุคลากรที่มีค่า h-index สูงสุด
รศ.ทพญ.ศรัญญา ต้นเจริญ

ระหว่าง ปี 2013 – 2014

ได้รับรางวัลที่ 2 จากการนำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral presentation)

ของกลุ่ม Health Sciences เรื่อง Prevalence of the Retromolar Canal

Radiographichally Evaluated By Using Cone Beam Computed Tomography

in Thai Population ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาครั้งที่ 38

(The 38th National Graduate Research Conference)
อ.ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

ปี 2559

ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในโครงการการประกวด Periodontal surgery Awards
ในการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 9 สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
ทพ.กฤตวฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ปี 2558

ได้รับรางวัลอันดับชมเชย การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ
ทพญ.เกศแก้ว กลิ่นเกลา

ปี 2558

ได้รับรางวัลอันดับชมเชย การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ
ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต

ปี 2558

ได้รับรางวัลอันดับ 2 การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ
ทพ.ณยศ พลสิทธิ์

ปี 2558

ได้รับรางวัลอันดับ 1 การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ
ทพ.ศุภชัย เสลาฤทธิ์

ปี 2558

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 (Oral Presentation) โดยได้รับรางวัลใน

หัวข้อ Alternative Approach to Combine Mid-face and Obturator Prostheses

Using Magnet Attachments: A Case Report-Presentation

ในงานประชุมวิชาการ 43rd Indian Prosthodontic Society Conference, Hyderabad, India
ทพญ.สุภัสสรา นิละนนท์

ปี 2558

ได้รับรางวัล โครงการ Research Reward โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริหารจัดการโครงการ Talent Management และ Research Reward
ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์
รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์
รศ.ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร
ผศ.ดร.ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล
ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา
อ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
อ.ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์

ปี 2558

ได้รับรางวัล Travel Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Antifungul Activity

of Type III Dental Gypsum Incorporated with 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate”

(Thitinop Riyatanon, Pornrachanee Sawaengkit, Sroisiri Thaweboon,
Boonyanit Thaweboon, Passiri Nisalak) ในงานประชุมวิชาการ 6th Hiroshima

Conference  on Education and Science in Dentistry
ทพ.ฐิตินพ ริยะตานนท์

ปี 2558

ได้รับรางวัล Poster Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Using transgenic mouse

models as an approach to study potential stem cell subpopulation in

salivary gland” (K. Janebodin, W. Buranaphatthana, R. Chavanachat,

N. leronimakis, A. Hays, M. Reyes) ในงานประชุมวิชาการ 6th Hiroshima

Conference on Education and Science in Dentistry
อ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์

ปี 2558

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Hemodynamic changes

associated with a novel concentration of lidocaine HCI for impacted lower third

molar surgery (Bushara Ping, Sirichai Kiattavorncharoen, Callum Durward,
Puthavy lm, Chavengkiat Saengsirinavin, and Natthamet Wongsirichat)
(ในงานประชุมวิชาการ FADAS ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน)
Dr.Bushara Ping

ปี 2558

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558

ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง ผลงานวิจัยเรื่อง “THE VALIDITY OF THAI

TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS (TMDs) SCREENING
QUESTIONNAIRE” โดยมี อ.ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์

ปี 2558

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558

ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ผลงานวิจัยเรื่อง “QUANTITATIVE

ANALUSIS OF STREPTOCOCCUS AND BIFIDOBACTERIUM IN CHILDREN’S
PLAQUA” โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพ.อรรถกร เจียมเศรษฐ์

ปี 2558

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558

ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ผลงานวิจัยเรื่อง “QUANTITATIVE

ANALUSIS OF STREPTOCOCCUS AND LACTOBACILLUS IN CHILDREN’S PLAQUA”
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.สุรัสวดี จันทร์วิทัน

ปี 2558

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558

ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผลงานวิจัยเรื่อง “EFFICACY OF NOVEL

CONCENTION OF LIDO CAINE IN LOWER THIRD-MOLARE SURGERY”
โดยมี ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Mr. Bushara Ping

ปี 2558

ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558

ระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ผลงานวิจัยเรื่อง “PROTECTIVE EFFECTS OF

ORAYZA SATIVA L. ON FLUOROURACIL-INDUCED ORAL MUCOSITIS”

โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Miss. Prana Shakya

ปี 2558

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557

ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ผลงานวิจัยเรื่อง “COMPARISON OF MECHANICAL

PROPERTIES BETWEEN THAI NON-LATEX AND COMMECIAL LATEX

ORTHODONITC ELASTICS” โดยมี รศ.ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.วรรณธิดา จิตตานนท์
ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5

ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9  ปีการศึกษา 2557 โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
นศ.ทพ.ภาสกร ตรีทิพย์สถิตย์

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5

ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557 โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
นศ.ทพ.นันทวิชญ์ ซื่อตรง

ปี 2557

ได้รับรางวัลอันดับ 2 การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5

ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557 โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
นศ.ทพ.ธนัญญา พูนภักดี

ปี 2557

ได้รับรางวัลอันดับ 1 การประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5

ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557 โดยกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557

ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ผลงานวิจัยเรื่อง “IN VITRO STUDY

THE EFFECTS OF DEFFERENT SURFACE FINISHING ON DISCOLORATION
OF THE ORTHODONTIC ADHESIVES” โดยมี ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.วราภรณ์ เจินวากรวงศ์

ปี 2557

ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557

ระดับประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ผลงานวิจัยเรื่อง “COMPARISON OF

IRRIGATION TECHNIQUES FOR ENTEROCOCCUS FAECALIS DISINFECTION
IN CURVED ROOT CANALS” โดยมี ผศ.ทพญ.รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.วรรณวิสา จิโรจนนุกุล

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557

ระดับปริญญาโท ผลงานวิจัยเรื่อง “ACCURACT ASSESSMENT OF

LINEAR MEASUREMENT FROM CBCT AND PANORAMIC RADIOGRAPH”
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

ปี 2557

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557

ระดับปริญญาโท ผลงานวิจัยเรื่อง “EFFECTIVENESS OF AUDIOVISUAL

EYEGLASS DISTRACTION ON INJECTION PAIN IN CHILDREN”
โดยมี ศ.ทพญ.มาลี อรุณากูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.รตนอร จูห้อง

ปี 2557

ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2557

ระดับปริญญาโท ผลงานวิจัยเรื่อง “DEFFERENT LED WAVELENGTHS

AFFECT MC3T3-E1’S ACTIVITIES ON 3D COLLAGEN
SCAFFOLDS” โดยมี ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

ปี 2557

ได้รับรางวัล Poster Presentation (First Prize) ในงานประชุม 9th BIENNIAL

CONFERENCE OF THE PEDIATRIC DENTISTRY ASSOCIATION

OF ASIA 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย,

ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์, รศ.ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทพญ.อุมาพร วิระพรสวรรค์

ปี 2557

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภทโปสเตอร์)

เรื่อง Osteochondrome: A The Study of Root
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการสมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557
ทพ.บัณฑูรย์ สิทธิกรสวัสดิ์

ปี 2557

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภทโปสเตอร์)
เรื่อง Gorlin-Goltz Syndrome: A Case Report
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการสมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557
ทพ.ณัฐพงศ์ อธิกิจรุ่งเรือง

ปี 2557

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ประเภทปากเปล่า)
เรื่อง The Study of Root Devlopment in Post-autogenous Tooth Transplantaion
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการสมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557
ทพ.จักรพันธุ์ สามไพบูลย์

ปี 2557

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ประเภทปากเปล่า) เรื่อง Reconstruction of Orofacial

Defects Using the Nasolabial Flap: 3 Cases Report ทันตแพทย์ประจำบ้าน

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557
ทพญ.เกศศจี นาครัตน์

ปี 2557

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทปากเปล่า) เรื่อง Temporomandibular Joint

Ankylosis in Growing Patient: A Case Report ทันตแพทย์ประจำบ้าน

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการ
ในงานประชุมวิชาการสมาคม ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ครั้งที่ 1/2557
ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์

ปี 2557

ได้รับรางวัล Popular Vote ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์

พื้นฐาน (Basic Science Research) เรื่อง “ผลของวัสดุขัดที่แตกต่างกันต่อความขรุขระ

ผิวของเรซินคอมโพสิต” “Effect of Different Polishing Materials on Surface

Roughness of Resin Composites” โดยมี รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์,

ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข และ อ.พิภพ สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.ทพ.นิชาพร ต่อสุวรรณ
นศ.ทพ.พนัชมน สุวรรณนิกชะ
นศ.ทพ.พัณณิดา สีฬหากาญจน์
นศ.ทพ.วีรดา วรชาติ
นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

(Basic Science Research) เรื่อง “ผลของวัสดุขัดที่แตกต่างกันต่อความขรุขระ

ผิวของเรซินคอมโพสิต” “Effect of Different Polishing Materials on Surface

Roughness of Resin Composites” โดยมี รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์,

ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข และ อ.พิภพ สายแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.ทพ.นิชาพร ต่อสุวรรณ
นศ.ทพ.พนัชมน สุวรรณนิกชะ
นศ.ทพ.พัณณิดา สีฬหากาญจน์
นศ.ทพ.วีรดา วรชาติ
นศ.ทพ.สรวิศ คูผาสุข

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

(Basic Science Research) เรื่อง “รูปแบบการเจือแร่และการขึ้นของฟันแต่ละช่วงอายุในคนไทย”
“Calcification and eruption pattern of teeth at different ages in Thais”
โดยมี ผศ.ทพญ.ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์ และ อ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา
นศ.ทพ.กิตติพศ ข้องหลิม
นศ.ทพ.ตุลธร เฉลิมช่วง
นศ.ทพ.พุฒิพงษ์ มุสิกเจริญ
นศ.ทพ.วิชชุดา อ้นเถื่อน
นศ.ทพ.สิรภพ อิสีประดิฐ

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา

ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556

ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Research)
เรื่อง “ผลของนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กชนิดต่างๆ ต่อความแข็ง

ผิวจุลภาคของเคลือบฟันวัว” “Effect of various types of follow-on formula on enamel

microhardness of bovine teeth” โดยมี รศ.ทพญ.คัดเค้า วงศ์สวรรค์, รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

และ รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.ทพ.ภิญญดา อิทรแสน
นศ.ทพ.วรรณรัชต์ บูรณพานิช
นศ.ทพ.สวรส วงษ์ษา
นศ.ทพ.อรณิช ลิขิตอรุณรัตน์

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา

ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556

ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการควบคุมขนมหวานและการ

แปรงฟันให้บุตรก่อนวัยเรียน” “Factors influencing the controlling of children’s

sugar snack and tooth brushing among mothers of preschool children”
โดยมี ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.ทพ.กันตภณ สุดฮะ
นศ.ทพ.คมสันต์ คำถนอม
นศ.ทพ.จอมจักร อภิสิทธิศิลป์
นศ.ทพ.ณัฐนันท์ เอื้อวัฒนะสกุล
นศ.ทพ.ยุทธกิจ อริยะเกียรติสกุล

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา

ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556

ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)
เรื่อง “สันกระดูกพาลาทีนในคนไทยกลุ่มหนึ่ง” “Palatine crest in a group of thais”
โดยมี อ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.ทพ.ณัฐพร นิมมานนท์
นศ.ทพ.ณิชนันท์ บริบูรณ์
นศ.ทพ.ศิรดา ฐิติวณิชภิวงศ์
นศ.ทพ.หทัยรัตน์ นิจจะยะ

ปี 2556

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ทันตแพทย์

ชั้นปีที่ 4 วิชา DTID451 Research Project ประจำปี 2556

ผลงานวิจัยประเภทวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Application and Technique)
เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับลักษณะภาพรังสีส่วนตัดอาศัย

คอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีมของผู้ป่วยข้อต่อขากรรไกรเสื่อม” “Relationship between

clinical symptoms and radiographic appearances in cone beam computed

tomopraphy of the degenerative temporomandibular joint patients”
โดยมีรศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล และ

ผศ.ดร.ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นศ.ทพ.ปรเรศ เนตรนพรัตน์
นศ.ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์
นศ.ทพ.วรพล แซ่เฮ้ง
นศ.ทพ.หรคุณ ชุติมาเทวินทร์

ปี 2556

ผศ.ทพ.ม.ล. ธีรธวัช ศรีธวัช (ผู้ประดิษฐ์หลัก) และผู้ประดิษฐ์ร่วม

ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ดวงตาเทียมชนิดสามมิติ
ผศ.ทพ.ม.ล. ธีรธวัช ศรีธวัช (ผู้ประดิษฐ์หลัก)

นายอนันต์ วิจิตรวรวงศ์ และ นายปรีดา วันสุข (ผู้ประดิษฐ์ร่วม)

ปี 2556

รางวัลในการเสนอผลงานแบบ “Oral และ Poster Presentationใน

สาขา Chemical and Radiation Carcinogesis ; Novel TherapeuticStrategies”

การประชุมวิชาการสมาคมมะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ

ปี 2556

ได้รับรางวัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women is Science)

สาขา Life science จากบริษัท ลอรีอัล จำกัด และสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติ

ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

ผศ.ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ

ปี 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวดบูรณะฟัน

Ceram.X Case Contest 2013 (Regional round)
นศ.ทพ. ณัฐชยา วงศ์ตั้งตน

ปี 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัย  ในโครงการ

“The 16th student Clinician Program” ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 96

ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of

fresh-squeezed acidic fruits and milk on dentin permeability”

โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร

และศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.ชยพงษ์ ศุภชาติวงศ์

นศ.ทพ.ปาลิตา โรจนตรีคูณ

นศ.ทพ.อาทิตยา อึ้งแสงภาภรณ์

นศ.ทพ.ณัฐธิดา ตั้งสุขสมบูรณ์

นศ.ทพ.รังสิมา จารีบูรณภาพ

นศ.ทพ.อทิติยา จินดารุ่งเรืองรัตน์

ปี 2556

ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดผลงานวิจัยในโครงการ “Colgate Research Award 2013”

ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 96 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

จากผลงานวิจัยเรื่อง “Effect of temperature on micro hardness of bovine

enamel after soaked in high calcium milk (In vitro Study)”

โดยมี รศ.ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ และ

รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตน์พงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นศ.ทพ.อาทิตย์ ทรงวัชราภรณ์

นศ.ทพ.ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ

นศ.ทพ.ธีรภัทร ไพบูลย์ภราดร

นศ.ทพ.พีรฑัต วงศ์สวัสดิ์

ปี 2556

รางวัล First Poster Presentation Award ในงาน BIS 2012

Bangkok Implant Symposium หัวข้อวิจัยเรื่อง “FRACTURE RESISTANCE

OF IMPLANT SUPPORTED “ ALL-CERAMIC CROWNS CEMENTED

ON DIFFERENT ABUTMENT SITES”

อ.ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา

ปี 2555

รางวัลที่ 1 โครงการ IADR-SEA Division /Joseph Awards in Oral Disease Prevention
ในงานประชุมประจำปีของ IADR-SEA Division ณ ประเทศฮ่องกง

หัวข้อวิจัยเรื่อง Effect of Different Milk on Hydraulic Conductance of Human Dentin

โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร และ

ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาทันตแพทย์สุริยะกุล วงษ์ซื่อ (Presenter)

นักศึกษาทันตแพทย์ก้องภพ แดงโชติ

นักศึกษาทันตแพทย์สุภาวดี พุทธาภิบาล

นักศึกษาทันตแพทย์อาภากร บุญใหญ่

ปี 2555

รางวัลที่ 2 ในการประกวด Poster PresentationIdentification of tumor suppressor

“MASPIN” as a potential salivary Oral cancer biomarker ในงานประชุม The 7th

Congress (IDCMR) เรื่อง “Update and Advance in Dentistry”

ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ณ Lang Xang Hotel สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นศ.ศิรินทิพย์ ชูเนตร

รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

ผศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์

ปี 2555

รางวัลที่ 3 ในการประกวด Poster PresentationInfluence of TM7 species

on presence of periodontal bacteria in subgingival plaque ในงานประชุม The 7th

International of the Mekong River Region Congress (IDCMR)

เรื่อง “Update and Advance in Dentistry”ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555

ณ Lang Xang Hotel สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผศ.สมบุญ ดวงอุดมเดชา

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ

“ขนแปรงสีฟันที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์”
ศ.คลินิก ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร

ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร

ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีริรินทร์

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “กระบวนการเตรียมแผ่นทันตกรรม

จัดฟันล่องหนพอลิเมทัลเมทาคริเลต ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการทนแรงกระแทก”

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ

รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต

นายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ แผ่นทันตกรรมจัดฟัน

ล่องหนโคพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเมทาคริเลตต และพอลิยูรีเทน”
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ

รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต

นายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ “ สารทำความสะอาดฟันผสม

ฟลูออไรด์ความเข้มข้นต่ำปราศจากผลขัดฟันและสารเพิ่มฟอง”

รศ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน

รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์

รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์

อ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี

ทพญ.วิลาสิณี คุณานันทศักดิ์

ปี 2555

รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรฯ

“สารทำความสะอาดฟันเทียมและสารทดแทนน้ำลาย”
รศ.เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน

ปี 2555

ชนะเลิศการประกวด โครงการ Johnson & Johnson Thailand

Oral Disease Prevention Award ครั้ง 1
นศ.ทพ.รวีพร มาดารัศมี

ปี 2554

อาจารย์ที่ปรึกษาและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Johnson & Johnson

IADR-SEA Oral Disease Prevention Award ในการประชุม Annual Scientific

Meeting 2011,the 25th IADR-SEA DIVISIONณ ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกุล

ปี 2554

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Oral Presentation Award

ประเภท Oral Presentation Awards
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ปุญญานิช รุ่งนาวา

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ปี 2554

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Poster Presentation Award

(Clinical Research Winner ) ประเภท Poster Presentation Awards
ทันตแพทย์หญิง วรัญญา ญาณสาร

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ปี 2554

รางวัล 3rd Place Winner : AAP Poster Presentation Award

(Basic Research Winner) ประเภท Poster Presentation Awards
ทันตแพทย์หญิง ปณิตา ฉันทนาวิลาส

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ปี 2554

รางวัลชนะเลิศในการประกวด Colgate Research Award 2011

จากทันตกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยมี รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ , ศ.ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์

และ อ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาทันตแพทย์วิชชา เกียรติพิโรดม

ปี 2554

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด โครงการ The 14th

Student Clinician Program จากทันตกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย และ รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา

นักศึกษาทันตแพทย์ชีวนันทน์ คอนโด

ปี 2554

คณาจารย์ของคณะทันตแพทย์จำนวนมากได้รับรางวัล

และทุนวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
อาจารย์ ดร. สุชยา ดำรงค์ศรี

ได้รับรางวัล Freedland Advanced Dental Education Fellowship

คณาจารย์ของคณะทันตแพทย์จำนวนมากได้รับรางวัลสำหรับผลงานวิจัย

ที่ได้ไปเสนอในที่ประชุมนานาชาติ ทพ. อเนก ชัยสดมภ์ นักศึกษาชั้นปีที่หกที่เพิ่งได้รับทุน

International Association of Dental Research สำหรับผลงานในหัวข้อ “Expression of

TLRs in Periodontitis Tissues Associated with Porphyromonas gingivalis”

อาจารย์ดร. สิตา ถาวรนันท์ ได้รับรางวัล Nobel Biocare World Tour

สำหรับผลงานรูปโปสเตอร์ในหัวข้อ “Restoration of a Complicated Intraoral

and Extraoral Defect Case Using Osseointegrated Implants”