“บุคคลต้นแบบ” Mu Brand Ambassador

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗


 

โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

Mastery           :   ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

Altruism           :   ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร

Harmony         :   รศ.ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ

Integrity           :   รศ.ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์

Determination :   น.ส.จรรยาภรณ์ เรืองศรี

Originality       :   ผศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

Leadership     :   ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

“บุคคลต้นแบบ” Mu Brand Ambassador

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘


 

โดยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

Mastery           :   คุณศิริลักษณ์ ชนะพันชัย

Altruism           :   คุณชญาดา เทียนไชย

Harmony         :   รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

Integrity           :   รศ.ทพ.นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์

Determination :   ผศ.ดร.ทพ.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข

Originality       :   ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์