คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าในระดับประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาทางทันตกรรมแห่งเดียวที่สามารถผลิตทันตบุคลากร ได้อย่างครบวงจร และยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป

ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรหลังปริญญา ทั้งบัณฑิตศึกษา และการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ในทุกสาขาวิชาของทันตแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทยสภา ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 20 สถาบันในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา คณะส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิทยาการทางการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยและห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ทำให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

คณะฯได้จัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Simulation Center) ที่มีจำนวนยูนิตที่ทันสมัยและมากที่สุดในโลก ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality-Based Technology หุ่นจำลองที่มีภาวะเสมือนจริงของผู้ป่วย และแบบ Dental Simulation Units with Computerized Training System ชุดฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง เพื่อรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาก่อนปริญญาและนักศึกษาหลังปริญญา

 

สุดท้าย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และติดตามข่าวสารของคณะทันตแพทยศาสตร์ ดิฉันหวังว่าเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านได้เป็นอย่างดี

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์  บัวจีบ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล