วิสัยทัศน์

คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

ทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อประชาชน

ปณิธาน

คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลมุ่งสร้างและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ

เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศที่ดำเนินการศึกษา วิจัยวิชาการและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและประชาคมโลกภายใต้การบริหารที่ยั่งยืนและก้าวหน้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

เป้าประสงค์ ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่๒๑

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑.ร้อยละของนักศึกษาที่แสดงทักษะ Critical Thinking, ICT Literacy,Communication skill ในระดับดีถึงดีมาก จากการประเมิน Rubric Score

เป้าประสงค์ ๒. บัณฑิตมีสมรรถนะทางวิชาชีพ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตั้งแต่ครั้งแรก

ตัวชี้วัดหลักที่ ๓. ร้อยละของผู้ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านที่เข้าสอบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญผ่าน

เป้าประสงค์ ๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดหลักที่ ๔. ร้อยละของนักศึกษา (ทุกระดับ) ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง

ตัวชี้วัดหลักที่ ๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ทุกระดับ) (ภายหลังการทำงาน ๑ ปี)

เป้าประสงค์ ๔. การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลEdPEx, AUN-QA

ตัวชี้วัดหลักที่ ๖. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง AUN-QA และเทียบเท่า

ตัวชี้วัดหลักที่ ๗. คะแนนผลการประเมิน EdPEx โดย MU

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริการที่เป็นเลิศได้มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ ๕. ความพึงพอใจของผู้ป่วย

ตัวชี้วัดหลักที่ ๘. ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย

ป้าประสงค์ ๖. ระบบบริการที่ได้มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดหลักที่ ๙. ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (ขั้นที่ ๓)

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๐. ร้อยละการดำเนินงานตามตัวควบคุมตามเกณฑ์ ISO 27001:2005 IT (ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล)

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๑. ร้อยละของการดำเนินงานตามตัวควบคุมตามเกณฑ์ISO/IEC 17025 : 2005 (ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล)

เป้าประสงค์ ๗. การบริการเฉพาะกลุ่ม

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่รับบริการเฉพาะกลุ่ม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ งานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ๘. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสังคมและพาณิชย์

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๓. จำนวนโครงการที่ขอจดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร,สิทธิบัตร

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๔. จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีปฏิทิน

ป้าประสงค์ ๙. อัตราการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๕. H-Index (๕ปี)

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๖. รายได้จากการ Commercialization จากองค์ความรู้ใหม่

เป้าประสงค์ ๑๐. พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๗. จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๘. จำนวนบุคลากรที่ทำวิจัยและขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ(ทั้งภายในและภายนอก)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ ๑๑.Operation Excellence

ตัวชี้วัดหลักที่ ๑๙. จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Lean Process)

ป้าประสงค์ ๑๒. HRM

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๐. Engagement Score

เป้าประสงค์ ๑๓. HRD

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๑. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน IDP

เป้าประสงค์ ๑๔. พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

เป้าประสงค์ ๑๕. บริหารงบประมาณและการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๓. ร้อยละของรายได้ที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายลดลงต่อปี(รวมค่าเสื่อมราคาในค่าใช้จ่าย)

คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

คำขวัญ

อตฺตานํ อุปมํ กเร

พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง (อ่านบทความเพิ่มเติม…)

 

ปรัชญา

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

 

ปณิธาน

ปัญญาของแผ่นดิน (อ่านบทความเพิ่มเติม…)

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

 

พันธกิจ

  1. ทำการวิจัย รวมตลอดทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ทำการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
  2. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคมและมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
  3. ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
  4. ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ และในระดับนานาชาติ
  5. ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันอื่น เข้าร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้
  7. ร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตาม 1. ถึง 6.
  8. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลยั่งยืน

 

วัฒนธรรมองค์กร

M – Mastery

รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล

A – Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H – Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I – Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D – Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ