ติดต่อเรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์ :: สำนักงานต่างๆ 0-2200-7555

หมายเลขโทรศัพท์ :: ภาควิชาต่างๆ 0-2200-7888

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

ติดต่อเรา

เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :: ส่วนกลาง 0-2200-7777

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

ติดต่อเรา

เลขที่ 999 ม.5 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ :: เบอร์ตรง 0-2849-6600

maps-2019

ติดต่อเรา ผ่านเบอร์โทรศัพท์สายตรง

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารและเลขานุการ

  สายตรง ภายใน ชื่อผู้บริหาร
ประธานที่ปรึกษาคณบดี 0-2200-7700 7700 ศ.เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์  จักรไพวงศ์
ที่ปรึกษาคณบดี 0-2200-7711 7711 ศ.คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทพญ.ธีรลักษณ์  สุทธเสถียร
ที่ปรึกษาคณบดี 0-2200-7711 7711 ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์
คณบดี 0-2200-7999(Fax.0-2200-7988) 7999 ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ
เลขานุการ 0-2200-7901(ส่วนกลาง Fax.0-2200-7988) 7900,7901
รองคณบดี 0-2200-7998 7998 ผศ.ทพญ.วิภาดา  เลิศฤทธิ์
เลขานุการ 0-2200-7902 7902
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 0-2200-7993 7993 รศ.ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์
เลขานุการ 0-2200-7907 7907
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ 0-2200-7994 7994 ผศ.ทพญ.ภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ
เลขานุการ 0-2200-7906 7906
รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ 0-2200-7991 7991 ผศ.ทพญ.กัลยา  ยันต์พิเศษ
เลขานุการ 0-2200-7909 7909
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 0-2200-7990 7990 ผศ.ดร.ทพ.ชูชัย  อนันต์มานะ
เลขานุการ 0-2200-7910 7910
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

และ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา

0-2200-7992 7992 ผศ.ทพ.บัณฑิต  จิรจริยาเวช
เลขานุการ 0-2200-7908 7908
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ 0-2200-7997 7997 รศ.ดร.ทพ.พิศลย์  เสนาวงษ์
เลขานุการ 0-2200-7903 7903
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ 0-2200-7977 7977 ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์  สันติวงศ์
เลขานุการ 0-2200-7917 7917
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 0-2200-7996 7996 ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ
เลขานุการ 0-2200-7904 7904

เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาต่างๆ (หมายเลขกลาง 0-200-7888)

  สายตรง ภายใน สถานที่
ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 0-2200-7829-30(Fax.0-2200-7828) 7829-30 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 2
หัวหน้าภาค
ภาควิชาเภสัชวิทยา 0-2200-7833-4(Fax.0-2200-7832) 7833-4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 3
หัวหน้าภาค 0-2200-7835 7835
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก  0-2200-7849-50(Fax.0-2200-7848) 7849-50
หัวหน้าภาค 0-2200-7851 7851
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์    0-2200-7801-2(Fax.0-2200-7800) 7801-2
หัวหน้าภาค 0-2200-7803 7803
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก   0-2200-7805-6(Fax.0-2200-7804) 7805-6 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 5
หัวหน้าภาค 0-2200-7807 7807
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  0-2200-7853-4(Fax.0-2200-7852) 7853-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 12

 

 

หัวหน้าภาค 0-2200-7855 7855
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 0-2200-7841(Fax.0-2200-7840) 7841
หัวหน้าภาค 0-2200-7843 7843
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 0-2200-7837-9(Fax.0-2200-7836) 7837-9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 13

 

หัวหน้าภาค 0-2200-7837-8 ต่อ 18 7837-8 ต่อ 18
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  0-2200-7845-6(Fax.0-2200-7844) 7845-6
หัวหน้าภาค 0-2200-7847 7847
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก   0-2200-7821(Fax.0-2200-7820) 7821-2
หัวหน้าภาค 7821-2 ต่อ 11
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน   0-2200-7813-4(Fax.0-2200-7812) 7813-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 14

 

หัวหน้าภาค 0-2200-7815 7815
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน   0-2200-7809-10(Fax.0-2200-7808) 7809-10
หัวหน้าภาค 0-2200-7811 7811
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ 0-2200-7825-6(Fax.0-2200-7824) 7825-6
หัวหน้าภาค 0-2200-7827 7827
ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว 0-2200-7856 7856-7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 15

 

 

หัวหน้าภาค 7857 ต่อ 16
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์   0-2200-7817-8(Fax.0-2200-7816) 7817-8
หัวหน้าภาค

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานต่างๆ (หมายเลขกลาง 0-2200-7555)

  สายตรง ภายใน สถานที่
สำนักงานคณบดี
งานทรัพยากรบุคคล (หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล) 0-2200-7574 7574 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 16
ธุรการงานทรัพยากรบุคคล 0-2200-7571 7571
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล 0-2200-7572 7572,7541
หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0-2200-7577 7577
หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 0-2200-7573 7573,7543
หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล 0-2200-7576 7576,7542
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 0-2200-7652 7652
งานคลัง 0-2200-7584 7584,7523
หน่วยการเงินรับ 0-2200-7552 7552
หน่วยการเงินจ่าย 0-2200-7551 7551,7525,7584,7586
หน่วยบัญชี 0-2200-7587 7587,7524
งานพัสดุ  0-2200-7579(Fax.0-2200-7578) 7579
หน่วยจัดหาพัสดุ 0-2200-7580 7580
หน่วยควบคุมคลังพัสดุ 0-2200-7582 7582
หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ 0-2200-7581 7581,7554
คลังพัสดุกลาง 0-2200-7583 7583 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1
งานบริหารทั่วไป 0-2200-7561 7561 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 16
หน่วยสารบรรณห้องผลิตเอกสาร 0-2200-7562(Fax.0-2200-7565)– 75627560
หน่วยอำนวยการและเลขานุการผู้บริหาร 0-2200-7908 7908 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17
หน่วยกฎหมาย 0-2200-7566 7566 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 0-2200-7653 7653 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 0-2200-7651 7651 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยพัฒนาธุรกิจ
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม   0-2200-7588-90(Fax.0-2200-7594) 7588-90 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น G
หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 0-2200-7592 7592
หน่วยซ่อมบำรุงแจ้งซ่อม 0-2200-7591– 75913000
หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานแจ้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 0-2200-7593– 75935000
หน่วยบริหารสถานที่และเทคโนโลยีห้องประชุมบริการสถานที่ 0-2200-7568– 7564,75682000 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 7
หน่วยยานพาหนะสอบถามบริการยานพาหนะ 0-2200-7567– 75674000 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 16
หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 0-2200-7570– 75701000 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 1

 

สำนักงานยุทธศาสตร์
งานแผนและงบประมาณ 0-2200-7595 7595 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 16
หน่วยแผนงาน 0-2200-7596 7596
หน่วยงบประมาณและต้นทุน 0-2200-7597 7597-8
งานบริหารคุณภาพ 0-2200-7610 7610-2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
งานสื่อสารองค์กร 0-2200-7600(Fax.0-2200-7609) 7600,7609 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 15
หน่วยประชาสัมพันธ์ 0-2200-7601-2 7601-2
หน่วยโสตทัศนศึกษา 0-2200-7605-6 7605-6 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 4
หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์ 0-2200-7607 7607 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 15
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 0-2200-7608 7608
งานข้อมูลและสารสนเทศ ห้องหัวหน้างาน 0-2200-7613(Fax.0-2200-7682)– 76137545 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 3
หน่วยจัดการข้อมูล 0-2200-7614 7614 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสารหัวหน้าหน่วย 0-2200-7613-5– 7613,76157616 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 3
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศหัวหน้าหน่วย 0-2200-7617-8– 7613,7617-87619
สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
งานบริหารการศึกษา 0-2200-7643(Fax.0-2200-7683) 7643 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 7
หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา 0-2200-7634 7634-5,7641
หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต 0-2200-76990-2200-76840-2200-7644 769976847644
โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรมหัวหน้าหน่วย โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 0-2200-7639– 76397687
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 0-2200-7638 7638 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 1
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 0-2200-7695 7695 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 7
หน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา 0-2200-7691 7691
หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า 0-2200-7649 7649
งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ
หน่วยทันตแพทยศาสตร์ศึกษา 0-2200-7646 7646,7633 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 0-2200-7636 7636 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 4
ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น 0-2200-7640 7640 อาคาร 4 ชั้น 1
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ 0-2200-7642 7642 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

 

สำนักงานการวิจัย
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 0-2200-7620(Fax.0-2200-7698) 7620 พื้นที่ชั่วคราว ลานจอดรถ ชั้น P1
หน่วยบริหารจัดการการวิจัย 0-2200-7621 7621
หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 0-2200-7622 7622 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ 0-2200-7620 7620 พื้นที่ชั่วคราว ลานจอดรถ ชั้น P1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล 0-2200-7637 7637 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 2
งานบริการเพื่อการวิจัย 0-2200-7628 7628 พื้นที่ชั่วคราว ลานจอดรถ ชั้น P1
ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ 0-2200-7628 7628
ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก 0-2200-7624 7624
ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 0-2200-7628 7628
หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย 0-2200-7626 7626
งานประยุกต์ผลงานวิจัย 0-2200-7629 7629 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น G
หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 0-2200-7630 7630
หน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ 0-2200-7631 7631

 

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ 0-2200-7655 7655 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8
หน่วยปฏิบัติการและสนับสนุนการออกหน่วย 0-2200-7655 7655 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น B1 (ชั่วคราว)
หน่วยบริการทันตกรรมและพัฒนาสุขภาพช่องปาก 0-2200-7657 7657
โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 0-2200-7764(Fax.0-2200-7765) 7764-5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 11
งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 1
หน่วยบริหารความเสี่ยง 0-2200-77910-2200-7980 7980,7791,1001
หน่วยตรวจสอบภายใน 0-2200-7981 7981 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

  สายตรง ภายใน สถานที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 0-2200-7761 7761  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 11

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1 0-2200-7762 7762
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2 0-2200-7763 7763
องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ 1034
องค์กรบุคลากรสนับสนุน
ส่วนประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล 7792,1002
งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร
หน่วยบริการสุขภาพ 1017 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยการพยาบาล 1006 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10
หน่วยเภสัชกรรม 1012-5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม 1 9912-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 9

หน่วยปฏิบัติการทางทันตกรรม 2

(ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์)

9954-5
หน่วยควบคุมการติดเชื้อ 1018 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

ห้องล้างทำความสะอาดเครื่องมือ

ห้องจัดชุดเครื่องมือสะอาด

ห้องสำนักงาน

ห้องรับเครื่องมือปราศจากเชื้อ

ห้องบริการผ้า

สำนักงาน

ห้องรับผ้าปนเปื้อน

 

 

1008

1009

1010

1011

1037

7556

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น B1

หน่วยเวชระเบียน

 

จุดชำระเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7797

(Fax.0-2200-7759)

1020-5

 

9935

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 1

หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ 0-2200-7727 7727,1111
หน่วยคลังผู้ป่วย 0-2200-7798 1027 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
หน่วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1035 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
งานบริการเพื่อการเรียนการสอน / งานบริการเพื่อพึ่งตนเอง
หน่วยห้องผ่าตัด 0-2200-7766 7766,9915 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 10

หน่วยผู้ป่วยในและฉุกเฉินทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วย

เคาน์เตอร์พยาบาล

เคาน์เตอร์พยาบาล (กรณีแจ้งเหตุฉุกเฉิน)

ห้องเจ้าหน้าที่บริหารประจำหน่วย

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 1

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 2

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 3

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 4

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 5

 

0-2200-7794

 

7794

9928-9

1919

1006

9941

9942

9943

9944

9945

หน่วยวิสัญญีวิทยา 0-2200-7795 7795
หน่วยทันตกรรมชุมชน 0-2200-7656 7656 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2

คลินิกส่งเสริมฯ (ชั่วคราว)

 

งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล 0-2200-7767 7767,1031 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม 1033 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
หน่วยธุรการ 1003,1032,7793,7796 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
ห้องตรวจร่างกาย 7766 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 10

หน่วยโภชนาการ 1019
หน่วยผู้ป่วยใน ชั้น 11 0-2200-7790 9947-8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 11

ห้องพักทันตแพทย์ชาย 9950
ห้องพักทันตแพทย์หญิง 9951
ห้องพักพยาบาล 9952
หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

 

หัวหน้าหน่วย

0-2200-7736-8

(Fax.0-2200-7735)

0-2200-7739

7735-6

 

7739

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 9

 

คลินิกต่างๆ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

  สายตรง ภายใน สถานที่
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7799

(Fax.0-2200-7751)

2222-35

2236

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 2

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7770

09-9197-0092 (มือถือ)

2237-44

2245

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0-2200-7771
คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร  

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)     

0-2200-7777

(Fax.0-2200-7752)

3333-4

3340

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 3

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7773

3341-5

3346

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7774

3347-51

3352

ศูนย์ทันตกรรมสหสาขา

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7775

3353-4

3358

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7776

(Fax.0-2200-7753)

4444-54

4455

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 4

 

คลินิกทันตกรรมเด็ก

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7778

4456-61

4462

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปากและ

ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7779

 

 

4463-7

 

 

4468

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7557

(Fax.0-2200-7754)

5555-60

5561

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 5

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7575

5562

5561

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7666

5569-70,5575

5561

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (เคาน์เตอร์)

ห้องจ่ายผู้ป่วย

ห้อง Supply

0-2200-7666

0-2200-7702

5577

7702

5576

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7667

5578-9,5583,7667

5561

คลินิกกลาง

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7676

(Fax.0-2200-7756)

6666-79

6680

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 6

คลินิกทันตกรเทพรัตน์ 0-2200-7979 7979 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 8

Prestige  Clinic

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7878

8880-4

8885

คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7887

(Fax.0-2200-7757)

9901-10

9911

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ชั้น 9

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

 

  สายตรง ภายใน สถานที่
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

0-2849-6600 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

(ศาลายา)

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 0-2849-6600

(Fax.0-2849-6666)

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

(ศาลายา)

 

เบอร์โทรศัพท์ห้องปฏิบัติการต่างๆ (หมายเลขกลาง 0-2200-7555)

ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น 4001-2 อาคาร 4 ชั้น 1
ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น 4003-4 อาคาร 4 ชั้น 2
ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น 4005-6 อาคาร 4 ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการทันตกรรม 4007-8 อาคาร 4 ชั้น 4
ห้องเตรียมงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 4009-10 อาคาร 4 ชั้น 7(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก 4011-2 อาคาร 4 ชั้น 9
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากฯ 4014  พื้นที่ชั่วคราว ลานจอดรถ P3
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัช 4015-6 อาคาร 4 ชั้น 7
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 4017-8 อาคาร 4 ชั้น 10
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก 4019-20 อาคาร 4 ชั้น 8
ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 7686 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์สถานที่อื่นๆ

  สายตรง ภายใน สถานที่
ห้องพนักงานขับรถ  (หน่วยยานพาหนะ) 7665 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น G
จุด รปภ. อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ 6000 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 1
ห้องเจ้าหน้าที่เภสัช 7696
ห้องบริการวิชาการ ภาควิชาเภสัชวิทยา 7697
ห้องคลังยา 7678
ห้องพักอาจารย์ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 7687-8
บัณฑิตวิทยาลัย 02-200-7661-2 7661-2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 2
ห้อง E-learning 7544 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 3
ห้องพัก ภาควิชาเภสัชวิทยา 7675 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 4(ชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่อาคาร  (อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 5) 7693 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 5
หน้าห้องประชุม สมพร เรืองผกา 7689
ห้องประชุม สมพร เรืองผกา 7693
จุด รปภ.อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1(ห้องควบคุมระบบ CCTV) 1000 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 1
เคาน์เตอร์  ONE STOP SERVICE 0-2200-7550 7550
ห้องควบคุมระบบประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1999
ร้าน  M-Dent Shop 0-2200-7631 7631
ธนาคารกรุงเทพ สาขา คณะทันตฯ มหิดล 02-354-3720-3
ศูนย์อาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7551
มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0-2200-7788-9 7788-9
สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0-2200-7663-4 7663-4
โอเปอเรเตอร์คณะฯ 90
ห้องพักนักศึกษา ภาคเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 7685 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5
ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 7 7510-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
ห้องเก็บพัสดุ 7670 อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน
สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด 0-2200-7658-60 7658-60 อาคาร 5 ชั้น 2
ห้องพักนักศึกษา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 7692 อาคาร 5 ชั้น 3(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี 0-2640-9843 7672 อาคาร 5 ชั้น 6
ห้องผลิตยา 0-2849-6600 ต่อ 1021-2