ติดต่อเรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อเรา

เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์ :: สำนักงานต่างๆ 0-2200-7555

หมายเลขโทรศัพท์ :: ภาควิชาต่างๆ 0-2200-7888

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

ติดต่อเรา

เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :: ส่วนกลาง 0-2200-7777

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

ติดต่อเรา

เลขที่ 999 ม.5 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ :: เบอร์ตรง 0-2849-6600

maps-2019

หมายเลขโทรศัพท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

(หมายเลขกลาง 0-2200-7555)

 

 

  สายตรง ภายใน ชื่อผู้บริหาร
ประธานที่ปรึกษาคณบดี 0-2200-7700 7700 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ที่ปรึกษาคณบดี 0-2200-7711 7711 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ สุรชัย ชัยวัฒน์
ที่ปรึกษาคณบดี 0-2200-7711 7711 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิง ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ที่ปรึกษาคณบดี 0-2200-7711 7711 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์  พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ที่ปรึกษาคณบดี 0-2200-7712 7712 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ
คณบดี 0-2200-7999

(Fax.0-2200-7988)

7999 ศ.คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
เลขานุการ

 

0-2200-7901

(ส่วนกลาง Fax.0-2200-7988)

7900,7901
รองคณบดี 0-2200-7998 7998 ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
เลขานุการ 0-2200-7902 7902
รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ 0-2200-7912 7912 รศ. ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์
เลขานุการ 0-2200-7911 7911
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา 0-2200-7994 7994 รศ. ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
เลขานุการ 7906
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0-2200-7993 7993 รศ. ทพ.ยสวิมล คูผาสุข
เลขานุการ 0-2200-7907 7907
รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ 0-2200-7991 7991 รศ. ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ
เลขานุการ 0-2200-7909 7909
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 0-2200-7990 7990 รศ. ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ
เลขานุการ 0-2200-7910 7910
รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม 0-2200-7997 7997 รศ. ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์
เลขานุการ 0-2200-7903 7903
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 0-2200-7995 7995 ผศ. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
เลขานุการ 0-2200-7905 7905
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์

0-2200-7977 7977 ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
เลขานุการ 0-2200-7917 7917
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

มหาจักรีสิรินธร

0-2200-7996 7996 อ. ทพ.ปริย แก้วประดับ
เลขานุการ 0-2200-7904 7904

 

 

 

ภาควิชาต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7888)

 

  สายตรง ภายใน สถานที่
ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 0-2200-7829-30

(Fax.0-2200-7828)

7829-30 อาคารพรีคลินิก ชั้น 5
หัวหน้าภาค
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

 

0-2200-7805-6

(Fax.0-2200-7804)

7805-6 อาคารพรีคลินิก ชั้น 7
หัวหน้าภาค 0-2200-7807 7807
ภาควิชาเภสัชวิทยา 0-2200-7833-4

(Fax.0-2200-7832)

7833-4 อาคารพรีคลินิก ชั้น 8
หัวหน้าภาค 0-2200-7835 7835
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

 

0-2200-7849-50

(Fax.0-2200-7848)

7849-50 อาคารพรีคลินิก ชั้น 8
หัวหน้าภาค 0-2200-7851 7851
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

 

0-2200-7801-2

(Fax.0-2200-7800)

7801-2 อาคารพรีคลินิก ชั้น 8

 

หัวหน้าภาค 0-2200-7803 7803
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 

0-2200-7853-4

(Fax.0-2200-7852)

7853-4  

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 12

 

 

หัวหน้าภาค 0-2200-7854 7854
ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 0-2200-7841-2

(Fax.0-2200-7840)

7841-2
หัวหน้าภาค 0-2200-7843 7843
ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 0-2200-7837

(Fax.0-2200-7836)

7837-9  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13

 

หัวหน้าภาค 7837 ต่อ 19
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  0-2200-7845-6

(Fax.0-2200-7844)

7845-6
หัวหน้าภาค 0-2200-7847 7847
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

 

0-2200-7821

(Fax.0-2200-7820)

7821-2
หัวหน้าภาค 7821-2 ต่อ 11
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

0-2200-7813-4

(Fax.0-2200-7812)

7813-4  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14

 

หัวหน้าภาค 0-2200-7815 7815
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

 

0-2200-7809-10

(Fax.0-2200-7808)

7809-10
หัวหน้าภาค 0-2200-7811 7811
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและ

วิทยาเอ็นโดดอนต์

0-2200-7825-6

(Fax.0-2200-7824)

7825-6
หัวหน้าภาค 0-2200-7827 7827
ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว 0-2200-7856 7856-8  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15

 

 

หัวหน้าภาค 0-2200-7857 ต่อ 16 7857 ต่อ 16
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

 

0-2200-7817-8

(Fax.0-2200-7816)

7817-8
หัวหน้าภาค 0-2200-7819 7819

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

  สายตรง ภายใน สถานที่
สำนักงานคณบดี
งานทรัพยากรบุคคล

หัวหน้างาน

 

0-2200-7574

 

7574

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16

ธุรการงานทรัพยากรบุคคล 0-2200-7571 7571
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล 0-2200-7572 7572,7541
หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0-2200-7577 7577
หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 0-2200-7573 7573,7543
หน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล 0-2200-7576 7576,7542
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 0-2200-7652 7652
งานคลัง 0-2200-7585 7585
หน่วยการเงินรับ 0-2200-7552 7552,7523
หน่วยการเงินจ่าย 0-2200-7584 7584,7551,7525,7586
หน่วยบัญชี 0-2200-7524 7524
งานพัสดุ  0-2200-7579

(Fax.0-2200-7578)

7579
หน่วยจัดหาพัสดุ 0-2200-7580 7580
หน่วยควบคุมคลังพัสดุ 0-2200-7582 7582
หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ 0-2200-7581 7581,7554
คลังพัสดุกลาง 0-2200-7583 7583 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1
งานบริหารทั่วไป 0-2200-7561 7561  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16

หน่วยสารบรรณ

 

ห้องผลิตเอกสาร

0-2200-7562

(Fax.0-2200-7565)

7562

 

7560

หน่วยอำนวยการและเลขานุการผู้บริหาร 0-2200-7908 7908 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17
หน่วยกฎหมาย 0-2200-7566 7566 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 0-2200-7653 7653

9936

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 0-2200-7651 7651 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม   0-2200-7588-9

(Fax.0-2200-7594)

7588-9

7590

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G
หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 0-2200-7592 7592,7546
หน่วยซ่อมบำรุง

แจ้งซ่อม

0-2200-7591

7591

3000

หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

แจ้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

0-2200-7593

7593

5000

หน่วยบริหารสถานที่

แจ้งปัญหาด้านอาคารสถานที่

0-2200-7568

7568,7563-4

2000

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยยานพาหนะ

สอบถามบริการยานพาหนะ

0-2200-7567

7567

4000

อาคารพรีคลินิก ชั้น 1
หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

0-2200-7570

7570

1000

อาคารพรีคลินิก ชั้น 2

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

  สายตรง ภายใน สถานที่
สำนักงานยุทธศาสตร์
งานแผนและงบประมาณ 0-2200-7595 7595 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
หน่วยแผนงาน 0-2200-7596 7596
หน่วยงบประมาณและต้นทุน 0-2200-7597 7597-8
งานบริหารคุณภาพ 0-2200-7610 7610-2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
งานสื่อสารองค์กร

 

0-2200-7600

(Fax.0-2200-7609)

7600,7609 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15
หน่วยประชาสัมพันธ์ 0-2200-7601-2 7601-2
หน่วยโสตทัศนศึกษา 0-2200-7605-6 7605-6
หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและเว็บไซต์ 0-2200-7607 7607
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 0-2200-7608 7608
งานข้อมูลและสารสนเทศ

 

หัวหน้างาน

0-2200-7613

(Fax.0-2200-7682)

7613

 

7545

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3
หน่วยจัดการข้อมูล 7614
หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

หัวหน้าหน่วย

0-2200-7613-5

7613,7615

7616

หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ

หัวหน้าหน่วย

0-2200-7617-8

7617-8

7619

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

  สายตรง ภายใน สถานที่
สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา 0-2200-7643

(Fax.0-2200-7683)

7643 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 0-2200-7638 7638 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1
โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

หัวหน้าหน่วย

ห้องพักอาจารย์ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

ห้องปฏิบัติการ Mdent by DTS

0-2200-7639

7639

7687

7688

7686

9912

อาคารพรีคลินิก ชั้น 3

 

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9

หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 0-2200-7699

0-2200-7684

0-2200-7644

7699

7684

7644

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา 0-2200-7633 7633,7646
งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยบัณฑิตศึกษา 0-2200-7634 7634,7642
หน่วยฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน 0-2200-7641 7641
หน่วยสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม 0-2200-7635 7635
งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ
หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 0-2200-7636 7636 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 4
ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Simulation Center) 0-2200-7640 7640  อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 1
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ (MDEC) 0-2200-7642 7642 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 0-2200-7649

0-2200-7691

0-2200-7695

7649

7691

7695

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

  สายตรง ภายใน สถานที่
สำนักงานการวิจัย
งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 0-2200-7620

(Fax.0-2200-7698)

7620 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
หน่วยบริหารจัดการการวิจัย 0-2200-7621 7621
หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 0-2200-7622 7622 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยฐานข้อมูลการวิจัยและสถิติ 0-2200-7623 7623 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล 0-2200-7637 7637
งานบริการเพื่อการวิจัย 0-2200-7624 7624 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5
ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ 0-2200-7625 7625
ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค 0-2200-7627 7627
ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก 0-2200-7626 7626 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6
หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย 0-2200-7628 7628
งานประยุกต์ผลงานวิจัย 0-2200-7629 7629 อาคารพรีคลินิก ชั้น 1
หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (คลัง2001/คลัง 1D01) 0-2200-7630 7630
หน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ (ร้าน M Dent) 0-2200-7631 7631 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
ศูนย์ผลิตยาและสารทางทันตกรรม 0-2849-6600 ต่อ 1021 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)

 

 

สำนักงานต่างๆ (หมายเลข 0-2200-7555)

 

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ 0-2200-7655 7655 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8
หน่วยปฏิบัติการและสนับสนุนการออกหน่วย 7654 อาคารพรีคลินิก ชั้น 1
โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 0-2200-7764

(Fax.0-2200-7765)

7764-5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยบริหารความเสี่ยง 0-2200-7791

0-2200-7980

7980,7791,1001
หน่วยตรวจสอบภายใน 0-2200-7981 7981 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 16
องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ 1034 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
สภาอาจารย์ 0-2200-7786 7786 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11

 

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

 

  สายตรง ภายใน สถานที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 0-2200-7761 7761  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 1 0-2200-7762 7762
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2 0-2200-7762 7762
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 3 0-2200-7763 7763
งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร
หน่วยคลังผู้ป่วย 0-2200-7798 1027 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
หน่วยควบคุมการติดเชื้อ 1018 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

ห้องสำนักงาน

ห้องล้างทำความสะอาดเครื่องมือ

ห้องจัดชุดเครื่องมือสะอาด

ห้องรับเครื่องมือปราศจากเชื้อ

สำนักงานห้องบริการผ้า

ห้องรับผ้าปนเปื้อน

 

 

1010

1008

1009

1011

1037

7556

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น B1
หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ 0-2200-7727 7727,1111 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
หน่วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1035
หน่วยเภสัชกรรม 0-2200-7678 1015,7678
หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ 1919
หน่วยเวชระเบียน

 

จุดชำระเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7797

 

1020-5

 

9935

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
งานบริการเพื่อการเรียนการสอน /งานบริการเพื่อพึ่งตนเอง
หน่วยห้องผ่าตัด

สำนักงาน

0-2200-9915

9915

9922

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10

หน่วยวิสัญญีวิทยา 0-2200-7795 7795,7766 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10
หน่วยผู้ป่วยใน

หัวหน้าหน่วย

เคาน์เตอร์พยาบาล

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 1

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 2

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 3

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 4

ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 5

 

0-2200-7794

 

7794,1006

9928-9

9941

9942

9943

9944

9945

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 10
หน่วยทันตกรรมชุมชน 0-2200-7656 7656 อาคารพรีคลินิก ชั้น 1

 

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

 

  สายตรง ภายใน สถานที่
งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 7767 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม 0-2200-7768 1033 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
หน่วยธุรการ 0-2200-7767 7793,1032,1003,7748,

1031,7787

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11
หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 0-2200-7792 7792,1002 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11

 

หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

 

หัวหน้าหน่วย

0-2200-7736-8

(Fax.0-2200-7735)

0-2200-7739

7735-6

 

7739

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9

 

 

ห้องปฏิบัติการต่างๆ (หมายเลขกลาง 0-2200-7555)

 

ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น 4001-2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 1
ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น 4003-4 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 2
ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น 4005-6 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 3
ห้องปฏิบัติการทันตกรรม 4007-8 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา 4015-6,7673 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 4017 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก 4019-20 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 8
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก 4011-2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 9
ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 4018 อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 10
ห้องเตรียมงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 4009-10 อาคารพรีคลินิก ชั้น 4
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากฯ 4014

4013

อาคารพรีคลินิก ชั้น 4

อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7

 

 

คลินิกต่างๆ (หมายเลขกลาง 0-2200-7777)

 

  สายตรง ภายใน สถานที่
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7799

(Fax.0-2200-7751)

2222-35

2236

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2

คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน

 

0-2200-7770

090-197-0092 (มือถือ)

2237-42

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0-2200-7771 2246-8
คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 

ห้อง Supply 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)   

0-2200-7772

(Fax.0-2200-7752)

3333-4

3337

3340

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3

คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

ห้องสำนักงาน

ห้องนัดหมาย CT SCAN

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7773

3341-4

3344

7773,3341-2

3346

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม

ห้องสำนักงาน

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7774

3352

3347

3340

ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล

ห้องสำนักงาน

ห้องแลป

0-2200-7775

3353

3354

3355

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7776

(Fax.0-2200-7753)

4444-54

4455

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4

 

คลินิกทันตกรรมเด็ก

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7778

4456-61

4462

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว

ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

0-2200-7779

 

 

4464

 

 

คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7557

(Fax.0-2200-7754)

5555-60

5561

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 0-2200-7575 5562,7575
คลินิกทันตกรรมหัตถการ

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7666

5569-70,5575

5561

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

ห้องจ่ายผู้ป่วย

ห้อง Supply

0-2200-7746

0-2200-7702

7746

7702

5576

คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7667

5578-9,

5583,7667,7685

5561

คลินิกกลาง

หัวหน้าคลินิก

คลินิกกลาง 1

คลินิกกลาง 2

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7676

(Fax.0-2200-7756)

6667

6675

6673

6666

6668-9

6680

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 6
คลินิกทันตกรเทพรัตน์ 0-2200-7979 7979 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8
Prestige  Clinic

 

จุดชำระเงิน  (เจ้าหน้าที่การเงิน)

0-2200-7878

 

7878,

8880-1,8883

8885

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8
คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

 

หัวหน้าคลินิก

ห้องแลป

ห้อง Supply

0-2200-7887

0-2200-7777 ต่อ 9901

(Fax.0-2200-9905)

 

9901

9905

9903

9902

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9

 

 

สถานที่อื่นๆ

 

  สายตรง ภายใน สถานที่
จุด รปภ.อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1

(ห้องควบคุมระบบ CCTV)

1000 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
เคาน์เตอร์  ONE STOP SERVICE 0-2200-7550 7550
ห้องควบคุมระบบประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1999
ธนาคารกรุงเทพ สาขา คณะทันตฯ มหิดล 02-354-3720-3
มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0-2200-7788-9 7788-9
สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0-2200-7663 7663
โอเปอเรเตอร์คณะฯ (รับ-โอนสาย ภาควิชาและสำนักงาน) 90
ห้องพักนักศึกษา ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 0-2200-7685 7685 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5
หน้าห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 7 7510-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7
ห้องพนักงานขับรถ  (หน่วยยานพาหนะ) 7665 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G
ห้อง E-learning 0-2200-7544 7544 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3
เจ้าหน้าที่อาคาร (อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 5) 7693 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 5
หน้าห้องประชุมสมพร เรืองผกา 7689
ห้องประชุมสมพร เรืองผกา 7693
ห้องเก็บพัสดุ 7670 อาคารพรีคลินิก ชั้นใต้ดิน
บัณฑิตวิทยาลัย 02-200-7661-2 7661-2 อาคารพรีคลินิก ชั้น 2
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด 0-2200-7658-60

(Fax.0-2354-5278)

7658-60 อาคารพรีคลินิก ชั้น 2
ห้องพักนักศึกษา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 7692

(ไม่มีโทรศัพท์)

อาคารพรีคลินิก ชั้น 3
ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี 0-2200-7672 ต่อ 611 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ฝั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

 

0-2849-6600

ต่อ 2004-5,2064

(Fax.0-2849-6666)

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)